Besluit Ondermandaat DGVH Regeling milieugerichte technologie 1999 en Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen

Geldend van 06-11-1999 t/m heden

Besluit Ondermandaat DGVH Regeling milieugerichte technologie 1999 en Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen

De Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel I

Artikel 1

De aan de directeur-generaal van de Volkshuisvesting bij artikel 1, eerste en derde lid, van het Beluit Mandaat DGVH Regeling milieugerichte technologie 1999 en Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen verleende bevoegdheden worden gemandateerd aan de directeur van de directie Reken- en Administratiecentrum, het hoofd van de afdeling Uitvoering Volkshuisvestingsregelingen en de hoofden van de clusters Eigen Woningen en Overige Regelingen van het Reken en Administratiecentrum.

Artikel 2

De aan directeur-generaal van de Volkshuisvesting bij artikel 1, tweede lid, van het besluit Mandaat DGVH Regeling milieugerichte technologie 1999 en Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen verleende bevoegdheid wordt gemandateerd aan de directeur van de directie Reken- en Administratiecentrum.

Artikel 3

De directeur van de directie Reken- en Administratiecentrum kan de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2 van deze regeling niet uitoefenen, indien hij tevens het besluit, waartegen het bezwaar zich richt, krachtens artikel 1 van deze regeling heeft genomen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 of artikel 2 van deze regeling, luidt de ondertekening:

de Minister van de Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

De directeur-generaal van de Volkshuisvesting,

o.l.

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel II

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Het besluit wordt ter inzage gelegd in de Centrale bibliotheek van VROM.

  • 3 De directeur-generaal van de Volkshuisvesting zendt dit besluit aan de directeuren van de directies, aan de secretaris-generaal en de directeur Financiële en Economische zaken van VROM.

’s-Gravenhage, 25 oktober 1999

De

directeur-generaal van de Volkshuisvesting

,

L.H. Kokhuis

Terug naar begin van de pagina