Besluit Mandaat DGVH Regeling milieugerichte technologie 1999 en Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen

Geldend van 06-11-1999 t/m heden

Besluit Mandaat DGVH Regeling milieugerichte technologie 1999 en Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen

De Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel I

Artikel 1

 • 1. Aan de directeur-generaal van de Volkshuisvesting wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten:

 • 2. Aan de directeur-generaal van de Volkshuisvesting wordt tevens mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De functionaris als bedoeld in het eerste en tweed lid wordt tevens gemachtigd tot het doen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 2

De directeur-generaal van de Volkshuisvesting kan de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van deze regeling niet uitoefenen, indien hij tevens het besluit waartegen het bezwaar zich richt , krachtens artikel 1, eerste lid, van deze regeling heeft genomen.

Artikel 3

De directeur-generaal van de Volkshuisvesting kan onder nader door hem te bepalen voorwaarden onderdelen van de aan hem verleende bevoegdheden mandateren aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 van deze regeling, luidt de ondertekening:

 • de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  De directeur-generaal van de Volkshuisvesting,

gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel II

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Het besluit wordt ter inzage gelegd in de Centrale bibliotheek van VROM.

 • 3 De directeur-generaal zendt dit besluit aan de directeuren van de directies, aan de secretaris-generaal en de directeur Financiële en Economische zaken van VROM.

’s-Gravenhage, 25 oktober 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina