Vaststelling collegegeld studiejaar 2000-2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 28-10-1999 t/m 30-12-2004

Vaststelling collegegeld studiejaar 2000-2001

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namensde Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7.43, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

Besluit:

Artikel 1. Prijsindexcijfer

[Vervallen per 31-12-2004]

Onder het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 7.43, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt verstaan de consumentenprijsindexcijfers, werknemersgezinnen laag inkomen, totaal zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling collegegeld studiejaar 2000-2001.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina