Regeling stimulering ict universitaire lerarenopleidingen 1999 - 2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 06-11-1999 t/m 30-12-2004

Regeling stimulering ict universitaire lerarenopleidingen 1999 - 2001

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

§ 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • b. WHW:

  de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 • c. lerarenopleiding:

  een universitaire eerstegraads lerarenopleiding als bedoeld in artikel 7.4, vierde lid, van de WHW;

 • d. universiteit:

  één van de openbare universiteiten te Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Utrecht, de bijzondere universiteit te Amsterdam of de bijzondere universiteit te Nijmegen waaraan een lerarenopleiding verbonden is;

 • e. ict:

  informatie- en communicatietechnologie;

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verstrekt aan een universiteit een projectsubsidie voor de ontwikkeling en toepassing van ictten behoeve van de opleiding en nascholing van docenten aan de lerarenopleiding op grond van een door de minister goedgekeurd activiteitenplan en bijbehorende begroting.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie wordt verleend aan een universiteit.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor het studiejaar 1999 - 2000 een bedrag van ƒ 892.500,- en voor het studiejaar 2000 - 2001 een bedrag van ƒ 630.000,- beschikbaar.

§ 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Vereisten

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidieaanvraag omvat:

 • a. een activiteitenplan, en

 • b. een begroting.

Artikel 7. Activiteitenplan

[Vervallen per 31-12-2004]

Het activiteitenplan omvat een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en vermeldt de daarmee beoogde doelstellingen.

Artikel 8. Termijn indiening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 15 december 1999.

 • 2 De aanvraag wordt in tweevoud ingediend en gericht aan:

  • De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

   ter attentie van de directie Wetenschappelijk

   Onderwijs

   Postbus 25000

   2700 LZ Zoetermeer.

§ 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op de aanvragen van projecten op basis van:

 • a. een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie, en

 • b. het aantal lerarenopleidingen alsmede het aantal studenten aan deze opleidingen.

Artikel 10. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van externe deskundigen.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in deze regeling beoordelen de externe deskundigen de kwaliteit van de aanvragen en letten daarbij in het bijzonder op of de projectvoorstellen aansluiten bij de speerpunten uit "Onderwijs On line - verbindingen naar de toekomst": deskundigheidsbevordering, methoden en software, beheer en kennisnet.

Artikel 11. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie wordt verleend voor twee jaar.

Artikel 12. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 31-12-2004]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van de artikel 4 en 9 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

§ 4. Verplichtingen subsidie-ontvanger

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 13. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van beleid.

Artikel 14. Egalisatiereserve

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidieontvanger vormt een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 15. Accountantsverklaring

[Vervallen per 31-12-2004]

Het financieel verslag gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16. Verslag van activiteiten

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het verslag van activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

 • 3 Het verslag bevat, voorzover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

§ 5. Betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 17. Voorschotten

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verleent de subsidieontvanger in het tweede kwartaal van 2000 en in het tweede kwartaal van 2001 een voorschot van 100% op het voor dat jaar verleende subsidiebedrag.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 18. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 19. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 20. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering ict universitaire lerarenopleidingen 1999 - 2001.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina