Subsidieregeling satellietvolgapparatuur

[Regeling vervallen per 10-07-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 09-07-2003

Subsidieregeling satellietvolgapparatuur

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking 1999/354/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1999 inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven die door sommige lidstaten zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregeling (PbEG L 137);

Gelet op artikel 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-07-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

Dienst Landelijke service bij Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. verordening nr. 2847/93:

verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1993 ter invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 261);

d. vissersvaartuig:

in het visserijregister, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, geregistreerd vissersvaartuig met een lengte van meer dan 24 meter over alles, behorend tot een of meer van de categorieën, bedoeld in artikel 3, eerste lid, tweede alinea, en tweede lid, van verordening (EEG) nr.2847/93, niet zijnde een vaartuig als bedoeld in artikel 3, derde lid, van die verordening;

e. ondernemer:

degene te wiens naam het vissersvaartuig in het visserijregister, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, is geregistreerd;

f. satellietvolgapparatuur:

satellietvolgapparatuur als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van verordening (EEG) nr. 2847/93.

Artikel 2

[Vervallen per 10-07-2003]

 • 1 De minister kan op aanvraag aan een ondernemer subsidie verstrekken voor de aanschaf of aanpassing van satellietvolgapparatuur voor 1 januari 2000, die geschiedt ter voldoening aan de verplichting tot installatie van satellietvolgapparatuur op een vissersvaartuig, ingevolge artikel 3, tweede lid, van verordening nr. 2847/93.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt enkel verstrekt indien de satellietvolgapparatuur na 14 april 1997 is aangeschaft.

Artikel 3

[Vervallen per 10-07-2003]

Geen subsidie wordt verstrekt indien:

 • a. de aanvraag daartoe niet tussen 1 november 1999 en 13 februari 2000 is ingediend, en.

 • b. de satellietvolgapparatuur niet op het moment van het indienen van de aanvraag de in artikel 10, vijfde lid, onderdeel b, van de Regeling technische maatregelen bedoelde keuringen heeft ondergaan en in het kader daarvan is goedgekeurd.

Artikel 4

[Vervallen per 10-07-2003]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. voor uitgaven tot € 2.450,41, 100% van de werkelijk gedane uitgaven;

  • b. voor uitgaven boven €2.450,41, 50% van de werkelijk gedane uitgaven;

   en bedraagt ten hoogste € 3.398,81 .

 • 2 Voor subsidie worden de uitgaven in aanmerking worden genomen exclusief de ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigde omzetbelasting, tenzij op het tijdstip van indiening wordt aangetoond dat deze niet in aftrek kan worden gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 10-07-2003]

 • 1 De aanvraag van subsidie wordt ingediend bij LASER op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de nota’s van de aanschaf en de aanpassing van de satellietvolgapparatuur, welke gespecificeerd de gemaakte kosten bevatten, en de betalingsbewijzen daarvan.

Artikel 6

[Vervallen per 10-07-2003]

De Minister stelt na ontvangst van de in artikel 5 genoemde bescheiden de subsidie vast, onder de verplichting dat de subsidie-aanvrager voor 13 februari 2000 tevens een aanvraag tot ministeriële goedkeuring indient overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, onderdeel a, van de Regeling technische maatregelen.

Artikel 7

[Vervallen per 10-07-2003]

 • 1 Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt f 2.247.000.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van de ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld met betrekking tot de verdeling geldt als datum van ontvangst.

Artikel 8

[Vervallen per 10-07-2003]

Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast de ambtenaren van LASER en de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 9

[Vervallen per 10-07-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 10-07-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling satellietvolgapparatuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina