Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ’Ruimte voor de rivier’

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-07-2008 t/m 30-06-2014

Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ’Ruimte voor de rivier’

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

overwegende dat;

 • -

  op 22 januari 1997 in het overleg met de Tweede Kamer door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat toezeggingen zijn gedaan over regeling van de vergoeding van de eventuele planschade, die ontstaat door de implementatie van de Beleidslijn ’Ruimte voor de rivier’;

 • -

  op 7 juli 1997 de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer de bestuurlijke afspraken tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten terzake van de door het Rijk te vergoeden schade ter uitvoering van de Beleidslijn heeft vastgelegd;

 • -

  in paragraaf 3.4 sub c van het op 4 maart 1999 ondertekende bestuursakkoord tussen Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de afspraak is opgenomen dat een schadecommissie ter uitvoering van de beleidslijn ’Ruimte voor de rivier’ wordt ingesteld;

 • -

  ter uitvoering van die afspraken een schadecommissie moet worden ingesteld,

Besluit:

Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. de Beleidslijn:

de Beleidslijn ’Ruimte voor de rivier’, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 april 1996, nr. 77, en zoals gewijzigd en laatstelijk gepubliceerd in de Staatscourant van 12 mei 1997, nr. 87;

c. gemeente:

een gemeente op wier grondgebied wateren aanwezig zijn waarop de Beleidslijn overeenkomstig bijlage 1 van die Beleidslijn van toepassing is;

d. de commissie:

de commissie schadebeoordeling beleidslijn ’Ruimte voor de rivier’, bedoeld in artikel 2;

e. de Wet:

de Wet ruimtelijke ordening;

f. schade:

inkomens- of vermogensschade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van een persoon behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd.

g. hogere kosten:

de hogere kosten, bedoeld in artikel 6.8 van de Wet;

h. de verzoeker:

de natuurlijke persoon of de privaatrechtelijke of de publiekrechtelijke rechtspersoon die een verzoek om schadevergoeding of vergoeding van de hogere kosten indient.

Instellingstermijn commissie

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

De commissie wordt ingesteld voor de duur van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de benoeming van de leden.

Taakomschrijving

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De commissie heeft tot taak:

  • a. de raad van de gemeente, waarin zulks bij verordening is bepaald, van advies te dienen over de door hem ingevolge artikel 6.1 van de Wet aan een belanghebbende op diens verzoek toe te kennen vergoeding van de schade als gevolg van:

   • 1. e de wijziging van bepalingen van een bestemmingsplan welke wijzigingen leiden tot het teniet gaan van bouwmogelijkheden die voor 1 februari 1995 in het betreffende bestemmingsplan vastlagen of als gevolg van een ander in dit wetsartikel genoemd besluit, welke bepalingen of welk besluit uitsluitend een gevolg zijn van de tenuitvoerlegging van de Beleidslijn;

   • 2. e de wijziging van een bestemmingsplan in het kader van de Beleidslijn, dat op of na 1 februari 1995 van kracht werd, mits de Provinciale Planologische Commissie heeft ingestemd met die wijziging;

  • b. de Minister van advies te dienen over de door hem op verzoek van een gemeente te nemen beslissing over de aan die gemeente te vergoeden kosten, bedoeld onder a., voorzover de commissie terzake geen advies aan de gemeenteraad heeft uitgebracht;

  • c. de Minister van advies te dienen over de door hem op verzoek van een gemeente te nemen beslissing over de door hem aan die gemeente te vergoeden hogere kosten, voor zover die kosten voor de gemeente een gevolg zijn van in een bestemmingsplan opgenomen nieuwe of gewijzigde bepalingen ter uitvoering van de Beleidslijn welke bepalingen hebben geleid tot het teniet gaan van bouwmogelijkheden die voor 1 februari 1995 in het betreffende bestemmingsplan vastlagen;

  • d. de Minister van advies te dienen over een rechtstreeks aan hem gericht verzoek tot vergoeding van de schade die de verzoeker lijdt of zal lijden omdat de gemeente schriftelijk vastgelegde toezeggingen of privaatrechtelijke overeenkomsten tengevolge van de Beleidslijn niet meer kan nakomen, welke toezeggingen of overeenkomsten niet zijn gedaan of aangegaan op basis van een geldend bestemmingsplan, of over andere gevallen van schade in het kader van de Beleidslijn.

 • 2 In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder d, adviseert de commissie de minister mede ten aanzien van de vraag of hij gelet op het schrijnende karakter van het geval het verzoek in beschouwing zou moeten nemen.

Samenstelling van de commissie

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit drie leden.

 • 2 De leden van de commissie worden als volgt benoemd:

  • a. één lid wordt benoemd door de Minister;

  • b. één lid wordt benoemd door de Minister op voordracht van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • c. één lid wordt benoemd door de Minister op voordracht van de twee eerst benoemde leden.

 • 3 De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 4 De leden zijn onafhankelijk en hebben geen bindingen met of geen belangen in een der gemeenten die belast zijn met de uitvoering van de Beleidslijn of de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of van Verkeer en Waterstaat.

 • 5 De leden kunnen te allen tijde hun functie neerleggen door een schriftelijke kennisgeving aan de Minister.

 • 6 In het geval de commissie door terugtreden van één lid niet meer voltallig is, zet de commissie haar werkzaamheden voort. De Minister neemt in dat geval onverwijld maatregelen tot aanvulling van de commissie. Daalt het aantal leden van de commissie beneden het aantal van twee, dan schort de commissie haar werkzaamheden op tot het moment waarop de Minister door benoeming in tenminste één vacature heeft voorzien.

 • 7 De minister kan op verzoek van de commissie overgaan tot het benoemen van plaatsvervangende leden. Het tweede lid is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Bevoegdheden en verplichtingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 2 De verzoeker verschaft de commissie de gegevens en bescheiden die voor de advisering nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 3 De commissie kan inlichtingen en adviezen inwinnen bij derden, daaronder begrepen ambtenaren werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Indien met het verstrekken van inlichtingen of het verlenen van adviezen door derden kosten gemoeid zijn, oefent de commissie deze bevoegdheid eerst uit na instemming van de Minister.

 • 4 De commissie kan een plaatsopneming houden, indien zij dat nodig acht. Een plaatsopneming wordt gelijk gesteld met een vergadering van de commissie.

 • 5 De commissie archiveert de bescheiden overeenkomstig de bij of krachtens de Archiefwet 1995 gestelde regels. De commissie draagt haar archief na de beëindiging van haar werkzaamheden over aan de Minister.

De beslissing op het verzoek om schadevergoeding of vergoeding van de hogere kosten

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De Minister beslist binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek van een gemeente, in gevallen waarin overeenkomstig artikel 4, eerste lid, onder a, de commissie aan de raad van de gemeente advies heeft uitgebracht. In de gevallen, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b tot en met d, beslist de Minister binnen twee maanden na ontvangst van het advies van de commissie.

  Het besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de verzoeker. Is de verzoeker een ander dan een gemeente, dan wordt de gemeente die het aangaat tegelijkertijd van het besluit in kennis gesteld.

 • 2 De Minister kan de beslissing bedoeld in het eerste lid onder opgave van redenen eenmaal voor ten hoogste drie maanden verdagen.

Werkwijze van de commissie

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

De commissie regelt haar wijze van werken in een door haar vast te stellen reglement.

Tevens regelt zij de door haar te volgen procedure bij de behandeling van de aan de commissie voorgelegde aanvragen om advies.

De commissie maakt haar wijze van werken en de door haar te volgen procedure bekend aan de gemeenten die zijn belast met de implementatie van de Beleidslijn en aan de verzoeker.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2014]

a de vaststelling van haar advies, zendt de commissie een afschrift daarvan aan de verzoeker.

Vergoeding

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2014]

Aan de leden wordt ten laste van het Rijk een vergoeding toegekend voor het bijwonen van vergaderingen en de gemaakte reis- of verblijfkosten. Een plaatsopneming wordt beschouwd als een vergadering.

Ondersteuning

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris en overige ondersteunende medewerkers die door commissie, na instemming door of namens de Minister, worden aangewezen.

 • 2 De secretaris woont de vergaderingen van de commissie bij.

 • 3 De stukken die van de commissie uitgaan, worden door de secretaris mede ondertekend.

 • 4 De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Publicatie en inwerking

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ’Ruimte voor de rivier’.

’s-Gravenhage, 15 oktober 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina