Subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling welzijnsbeleid (1)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 24-10-1999 t/m 27-08-2004

Subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 2a, eerste lid, 18, onder e, en 19, tweede lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van de subsidies op grond van artikel 19 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid bedraagt voor het jaar 2000 f 21.418.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het normbedrag als bedoeld in artikel 18, onder e, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid bedraagt voor het jaar 2000 f 662,29.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De beleidsprioriteiten, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid voor vorming, training en advies voor het jaar 2000 betreffen de beleidsterreinen en taken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals deze zijn of worden bekendgemaakt in het Regeerakkoord 1998, in Hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting voor 2000, de Welzijnsnota 1999 - 2002 ’Werken aan sociale kwaliteit’, de diverse beleidsnota’s dan wel enig ander officieel schriftelijk stuk inzake beleidsprioriteiten van het hierboven vermelde ministerie.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina