Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie

[Regeling vervallen per 01-10-2003.]
Geldend van 08-05-2002 t/m 30-09-2003

Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 1, onder a en b, van het Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2003]

  • 1 Als categorie van landbouwfolie als bedoeld in artikel 1, onder a, van het besluit worden aangewezen:

    • a. kunststoffolie met een dikte van minimaal 0,1 millimeter en

    • b. kunststoffolie met een dikte van maximaal 0,1 millimeter.

  • 2 Als categorie van tuinbouwfolie als bedoeld in artikel 1, onder b, van het besluit wordt aangewezen kunststoffolie die wordt gebruikt in de tuinbouw voor het afdekken van grond, het weerkaatsen van licht en het omhullen van substraatbodems.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2003]

Na inwerkingtreding van deze regeling worden de met toepassing van de Regeling aanwijzing landbouwfolie vastgestelde besluiten, beschouwd als te zijn vastgesteld met toepassing van de Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2003]

De Regeling aanwijzing landbouwfolie (Stcrt. 1996, 239) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina