Wijziging diverse regelingen i.v.m. intrekken betaalorgaanstatus Produktschap Margarine, Vetten en Oliën

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 16-10-1999 t/m 23-01-2004

Wijziging diverse regelingen i.v.m. intrekken betaalorgaanstatus Produktschap Margarine, Vetten en Oliën

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 15, 19, 23, 27 en 28 van de Landbouwwet, op artikel 11 van de In- en uitvoerwet, op het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980, op het Invoerbesluit landen 1981, en op de Invoerbeschikking landen 1981;

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de In- en uitvoerregeling landbouwgoederen.]

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen.]

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen.]

Artikel IV

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking op 16 oktober 1999.

  • 2 De In- en uitvoerregeling landbouwgoederen, de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen en de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, zoals deze luidden voor 16 oktober 1999, blijven van toepassing op besluiten van het Produktschap Margarine, Vetten en Oliën genomen voor de inwerkingtreding van deze regeling, met dien verstande dat heffingen die moeten worden opgelegd of bedragen die moeten worden teruggevorderd na 15 oktober 1999, worden opgelegd of terug-gevorderd door respectievelijk het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Vee en Vlees dan wel het Productschap Pluimvee en Eieren op grond van de In- en uitvoer-regeling landbouwgoederen, de Overdrachts-regeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen en de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, zoals deze luiden met ingang van 16 oktober 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 oktober 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit: De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina