Regeling kwalificatie FSTD’s

[Regeling vervallen per 15-03-2014.]
Geldend van 12-03-2009 t/m 14-03-2014

Regeling kwalificatie STD’s

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 13, tweede lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. FSTD:

vluchtnabootsings-trainingsinstrument als bedoeld in JAR-FSTD A.005 en JAR-FSTD H.005 (Flight Simulation Training Device);

b. JAR-FSTD A:

Aeroplane Flight Simulation Training Devices, vastgesteld door de JAA en opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

c. JAR-FSTD H:

Helicopter Flight Simulation Training Devices, vastgesteld door de JAA en opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

d. Minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

e. FSS:

volledige vluchtnabootser als bedoeld in JAR-FSTD A.005 en JAR-FSTD H.005 (full flight simulator);

f. FTD:

vliegtrainingsinstrument als bedoeld in JAR-FSTD A.005 en JAR-FSTD H.005 (Flight Training Device);

g. FNPT:

vlieg- en navigatieprocedures trainer als bedoeld in JAR-FSTD A.005 en JAR-FSTD H.005 (Flight and Navigation Procedures Trainer);

h. BITD:

basis-instrumentvliegtrainingshulpmiddel als bedoeld in JAR-FSTD A.005 (Basic Instrument Training Device);

i. OTD:

trainingshulpmiddel als bedoeld in JAR-FSTD A.005 en JAR-FSTD H.005 (Other Training Device).

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2014]

 • 1 De aanvraag tot afgifte van een bewijs van kwalificatie wordt gesteld op een daartoe door de minister verstrekt aanvraagformulier.

 • 2 Afgifte en verlenging van een bewijs van kwalificatie geschiedt niet voordat de aanvrager de kosten heeft vergoed volgens de tarieven, genoemd in de Regeling Tarieven voor de luchtvaart.

Artikel 3

[Vervallen per 15-03-2014]

Een FSTD is gekwalificeerd, indien:

 • a. de Minister op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 4 een bewijs van kwalificatie heeft afgegeven, of

 • b. een daartoe bevoegde autoriteit van een JAA-land, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 3, op basis van een onderzoek gebaseerd op JAR-FSTD A of JAR-FSTD H een bewijs van kwalificatie heeft afgegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 15-03-2014]

 • 1 Op aanvraag van de eigenaar of houder van een FSTD kan de Minister na onderzoek, gebaseerd op JAR-FSTD A, respectievelijk JAR-FSTD H, een FSTD voor een bepaald niveau kwalificeren.

 • 2 Indien uit het onderzoek blijkt dat een FSTD aan de eisen voor het gewenste niveau voldoet, wordt door de minister een bewijs van kwalificatie afgegeven voor het gewenste niveau.

 • 3 Indien uit het onderzoek blijkt dat een FSTD niet aan de eisen voor het gewenste niveau voldoet, maar wel voor een lager niveau van kwalificatie, wordt door de minister een bewijs van kwalificatie afgegeven voor dat niveau.

 • 4 Indien met een FSTD meer dan één type luchtvaartuig waarvoor verschillende typebevoegdverklaringen bestaan, kan worden nagebootst, wordt per afzonderlijk type een bewijs van kwalificatie afgegeven.

 • 5 Voor een FNPT wordt een bewijs van kwalificatie afgegeven voor een type of klasse vliegtuigen overeenkomstig het tweede of derde lid.

Artikel 5

[Vervallen per 15-03-2014]

 • 1 Het bewijs van kwalificatie wordt voor ten hoogste twaalf maanden afgegeven of verlengd. In geval van een tweede of verdere verlenging van een bewijs van kwalificatie kan de minister dit bewijs voor ten hoogste 36 maanden verlengen.

 • 2 De eigenaar of houder van een FSTD dient ten minste drie maanden voor de datum, waarop afgifte van een bewijs van kwalificatie gewenst is, een aanvraag in voor afgifte van dit bewijs.

 • 3 De termijn, genoemd in het tweede lid kan op verzoek van de aanvrager worden verkort tot een maand voor zover het betreft een aanvraag tot afgifte van een bewijs van kwalificatie voor een FNPT.

Artikel 6

[Vervallen per 15-03-2014]

Het onderzoek, bedoeld in artikel 4, vindt plaats:

 • a. voor zover het betreft initiële afgifte van een bewijs van kwalificatie, uiterlijk twee weken voor de datum waarop de eigenaar of houder de FSTD in gebruik wenst te nemen;

 • b. voor zover het betreft de verlenging van een bewijs van kwalificatie, tussen 60 dagen en twee weken voor het verlopen van de termijn van geldigheid, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

Artikel 7

[Vervallen per 15-03-2014]

In geval van verlenging van een bewijs van kwalificatie verkrijgt dit bewijs zijn geldigheid op het moment dat de geldigheid van het voorafgaande bewijs van kwalificatie afloopt.

Artikel 8

[Vervallen per 15-03-2014]

 • 1 De minister kan een bewijs van kwalificatie voor een periode van ten hoogste drie maanden schorsen indien een ernstig vermoeden bestaat dat:

  • a. het bewijs van kwalificatie op basis van onjuiste informatie is afgegeven, of

  • b. de gekwalificeerde FSTD als gevolg van veroudering, schade of wijzigingen niet meer dezelfde eigenschappen bezit als tijdens het onderzoek, bedoeld in artikel 4.

 • 2 De eigenaar of houder van een FSTD is verplicht zo spoedig mogelijk aan de minister melding te doen van overdracht van de FSTD aan een andere eigenaar, geplande wijzigingen of schade, ontstaan aan een FSTD, die van zodanige aard zijn dat het kwalificatieniveau kan worden beïnvloed.

 • 3 Een schorsing op grond van het eerste lid, onder b, wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de FSTD heeft aangetoond dat de FSTD wederom dezelfde eigenschappen bezit als tijdens het onderzoek, bedoeld in artikel 4.

 • 4 De minister kan tussentijds een bewijs van kwalificatie intrekken of wijzigen:

  • a. op één van de gronden, bedoeld in het eerste lid, onder a of b;

  • b. indien de eigenaar of houder van een FSTD medewerking aan het vaststellen van de aanwezigheid van de gronden voor wijziging of intrekking, bedoeld in het eerste lid, onder a of b, weigert;

  • c. indien het bewijs van kwalificatie ten minste drie maanden is geschorst; of

  • d. op verzoek van de eigenaar of houder van een FSTD.

 • 5 Wijziging en schorsing zijn niet van invloed op de termijn van geldigheid van het bewijs van kwalificatie, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 6 Indien een bewijs van kwalificatie is ingetrokken, is de houder van het bewijs verplicht dat bewijs onverwijld bij de minister in te leveren.

Artikel 9

[Vervallen per 15-03-2014]

Het bewijs van kwalificatie van een FSTD, afgegeven op enig tijdstip voor inwerkingtreding van deze regeling, behoudt de termijn van geldigheid, die in dat bewijs is aangegeven.

Artikel 10

[Vervallen per 15-03-2014]

JAR-FSTD A.031 tot en met A.036 en JAR-FSTD H.031 tot en met H.036 zijn van toepassing op de kwalificatie van een FSDT die heeft plaatsgevonden voor 1 augustus 2008.

Artikel 12

[Vervallen per 15-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1999.

Artikel 13

[Vervallen per 15-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kwalificatie FSTD’s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling kwalificatie FSTD’s

[Vervallen per 15-03-2014]

De JAA-landen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, voor zover de kwalificatie betrekking heeft op een FFS en is gedaan op basis van JAR-FSTD A, zijn:

 • -

  België

 • -

  Denemarken

 • -

  Duitsland

 • -

  Finland

 • -

  Frankrijk

 • -

  Ierland

 • -

  Italië

 • -

  Noorwegen

 • -

  Portugal

 • -

  Spanje

 • -

  Tsjechië

 • -

  het Verenigd Koninkrijk

 • -

  Zweden

 • -

  Zwitserland

Bijlage 1

[Vervallen per 15-03-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 2

[Vervallen per 15-03-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina