Regeling oude eindexamens vwo en havo voor eerder afgewezen kandidaten

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 16-10-1999 t/m 30-12-2004

Regeling oude eindexamens vwo en havo voor eerder afgewezen kandidaten

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel VI, onderdeel F, eerste lid, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs);

Besluit:

Artikel 1. Bezemregeling schoolonderzoek

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Ten aanzien van de leerling van een school voor vwo of havo voor wie ingevolge artikel VI, onderdeel D, eerste lid, van de Wet van 2 juli 1997, Stb.322 (profielen voortgezet onderwijs) van toepassing zijn gebleven de bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften zoals luidend op 31 juli 1998, die voor het laatste reguliere eindexamen krachtens die voorschriften aan die school is afgewezen en die het daaropvolgende schooljaar nogmaals aan die school of aan een andere school voor vwo of havo het eindexamen aflegt, kan het bevoegd gezag op verzoek van de leerling bepalen dat de leerling niet nogmaals deelneemt aan het schoolonderzoek in door het bevoegd gezag aangegeven vakken indien het voor het schoolonderzoek in dat vak behaalde cijfer 6 of hoger was. Het cijfer van het schoolonderzoek voor het desbetreffende vak is dan het eerder behaalde cijfer.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als de leerling wederom voor het eindexamen wordt afgewezen en nogmaals het eindexamen krachtens de voorschriften zoals luidend op 31 juli 1998 aflegt aan een school voor vwo of havo. Het cijfer van het schoolonderzoek voor het desbetreffende vak is dan het laatst behaalde cijfer.

Artikel 2. Bezemregeling schoolonderzoek en centraal examen

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag kan in plaats van de toepassing van artikel 1 op verzoek van de leerling bepalen dat de leerling voor vakken waarvoor het eindcijfer 6 of hoger was, niet nogmaals deelneemt aan het schoolonderzoek en aan het centraal examen. Het eindcijfer van het eindexamen voor het desbetreffende vak is dan het eerder behaalde eindcijfer. De leerling is bij toepassing van deze mogelijkheid geslaagd, indien hij voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als de leerling wederom voor het eindexamen wordt afgewezen en nogmaals het eindexamen krachtens de voorschriften zoals luidend op 31 juli 1998 aflegt aan een school voor vwo of havo.

Artikel 3. Mededeling aan inspectie

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor 1 december zendt het bevoegd gezag aan de inspectie een opgave van de leerlingen voor wie in dat schooljaar artikel 1 of 2 wordt toegepast. Van elke leerling wordt vermeld:

  • a. welk artikel wordt toegepast;

  • b. bij toepassing van artikel 1: in welke vakken niet meer zal worden deelgenomen aan het schoolonderzoek;

  • c. bij toepassing van artikel 2: in welke vakken niet meer zal worden deelgenomen aan het schoolonderzoek en aan het centraal examen.

Artikel 4. Programma van toetsing en afsluiting

[Vervallen per 31-12-2004]

De wijze waarop de artikelen 1 en 2 worden toegepast door het bevoegd gezag wordt opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting, dan wel een aanvulling daarop.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1999.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling oude eindexamens vwo en havo voor eerder afgewezen kandidaten.

De

staatssecretaris

vanonderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina