Wijzigingen arbeidsvoorwaarden sector politie

[Regeling vervallen per 21-09-2006.]
Geldend van 13-10-1999 t/m 20-09-2006

Wijzigingen vanwege het akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie voor de periode 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3, 25a en 50a van het Besluit bezoldiging politie, artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie en artikel 11, zevende lid van het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 21-09-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling maandgeld en salaris adspirant.]

Artikel III

[Vervallen per 21-09-2006]

  • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

  • 3 De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel VI

[Vervallen per 21-09-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie.]

Artikel VII

[Vervallen per 21-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van de artikelen III en VI, terug tot en met 1 februari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina