Vaststelling programma's van eisen basisonderwijs met ingang van het jaar 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-12-2004

Vaststelling programma's van eisen basisonderwijs met ingang van het jaar 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 113, 115, en 118, van de Wet op het primair onderwijs en artikel LI-1, van de wet van 2 april 1998, Stb.1998, 228;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs worden met ingang van het jaar 2000 overeenkomstig het bepaalde in artikel 113, van de Wet op het primair onderwijs voor een nieuwe periode van 5 jaar vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling maximale overdrachtsverplichting

[Vervallen per 31-12-2004]

Het gedeelte van de vergoeding voor de materiële instandhouding dat maximaal in aanmerking komt voor de overdracht aan de speciale scholen voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband op grond van artikel 118, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs wordt vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing, alsmede van deze ter inzage legging, zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 113, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: vaststelling programma's van eisen basisonderwijs met ingang van het jaar 2000.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage Bekostigingsstelsel basisonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs voor het jaar 2000

A. Groepsafhankelijke programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Bedrag per school (C) afhankelijk van het aantal groepen

2 groepen

3 groepen

4 groepen

5 groepen

6 groepen

voor elke groep meer

ƒ 27.941

ƒ 35.859

ƒ 46.086

ƒ 54.993

ƒ 60.931

ƒ 6.928

bij meer dan 13 groepen wordt het bedrag eenmalig verhoogd met ƒ 2.639

B. Leerlingafhankelijke programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Bedrag per school (C)

ƒ 15.874,60

Bedrag per leerling(T)

ƒ 316,14

C. Aanvullende programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

NOAT

Bedrag per school (C)

ƒ 180,06

Bedrag per leerling(T)

ƒ 32,27

D. Extra vergoedingen

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1. Voor speciale scholen voor basisonderwijs wordt voor 2% van de leerlingen in het samenwerkingsverband conform artikel 115,eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs een extra vergoeding per leerling verstrekt van: ƒ 362,35

  • 2. Voor basisscholen in een samenwerkinsverband zonder sbo wordt voor 2 % van de leerlingen in het samenwerkingsverband conform artikel 115, derde lid, van de WPO een extra vergoeding per basisschoolleerling verstrekt van: ƒ 362,35

Uitsplitsing van de samengestelde vergoedingsbedragen over de desbetreffende programma's van eisen

Groepsafhankelijk

C

bedrag *A

1. Onderhoud

a. Gebouwonderhoud

2.254,91

20,3779

b. Tuinonderhoud

75,96

0,7288

c. Schoonmaakonderhoud

0,00

27,7265

Subtotaal

2.330,87

48,8332

2. Energie- en waterverbruik

a. Elektriciteitsverbruik

145,80

2,5420

b. Verwarming

51,18

10,6157

c. Waterverbruik

66,78

0,7323

Subtotaal

263,76

13,8900

3. Publiekrechtelijke heffingen

(met uitzondering van OZB)

604,33

3,2567

Totaal

3.198,96

65,9799

C = vast bedrag per school

A = genormeerd aantal m2 brutovloeroppervlakte

Leerlingafhankelijk

 

C

bedrag * L

1. Middelen

a. Medezeggenschap

15,95

2,26

b. Ouderbijdrage i.h.k.v. medezeggenschap

15,95

1,68

c. WA-verzekering

44,43

0,25

d. Culturele vorming

164,08

6,85

e. Overige uitgaven

478,67

17,30

f. Dienstreizen

191,65

0,40

g. Onderhoud, vervanging

en vernieuwing onderwijsleerpakket

en onderhoud meubilair

6.280,82

215,47

h. Vervanging en aanpassing meubilair

1.091,83

23,07

Subtotaal

8.283,38

267,28

2. Administratie beheer en bestuur,

a. Administratie

4.855,23

18,46

b. Onderhoudsbeheer

844,01

5,86

c. Beheer en Bestuur

3.143,56

43,68

d1. Rentekorting preventief

onderhoud

-553,09

-3,35

d2. Rentekorting

-285,78

-7,07

OLP

d3. Rentekorting meubilair

-412,71

-8,72

Subtotaal

7.591,22

48,86

Totaal

15.874,60

316,14

C = vast bedrag per school

L = aantal leerlingen

Terug naar begin van de pagina