Vaststelling bedragen en wijziging programma's van eisen (v)so en svo voor het jaar 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-12-2004

Vaststelling bedragen en wijziging programma's van eisen (v)so en svo voor het jaar 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 111, van de Wet op de expertisecentra en artikel 228, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedragen (v)so

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen in de programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs worden voor het jaar 2000 overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling bedragen svo

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen in de programma's van eisen voor het speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk en voor een school voor praktijkonderwijs worden voor het jaar 2000 overeenkomstig het bepaalde in artikel 228, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde programma=s van eisen worden met toepassing van artikel 111, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 228, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 111, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 228, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling bedragen en wijziging programma's van eisen (v)so en svo voor het jaar 2000.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage (Samenvatting)

[Vervallen per 31-12-2004]

Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs

Bedragen programma's van eisen voor het jaar 2000

A. Groepsafhankelijke programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma's van eisen

onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

vast

vast

per groep

vast

per groep

         

1. DO

27.080

5.046

6.286,44

7.770

6.197,24

2. SH

12.806

4.996

8.116,83

8.151

6.224,78

3. ESM

12.913

5.072

8.241,09

8.275

6.320,07

6. LG

23.585

11.723

11.196,80

9.814

8.637,97

8. LZ

13.684

7.243

9.145,45

8.809

7.265,22

9. MLK

13.275

10.110

7.230,14

10. ZMLK

12.676

6.625

8.071,01

8.945

7.733,55

11. ZMOK

9.827

6.761

6.998,51

10.547

5.583,45

12. LOM

12.501

8.683

6.738,95

13. PI

19.118

15.401

8.332,65

9.374

6.855,79

14. MG tyltyl1

19.646

4.984

10.071,59

8.731

8.729,75

Correctiebedrag per afdeling IOBK -ƒ2.629,24

onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MG tabel

vast

vast

per groep

vast

per groep

MGA01, MGA03

21.318

5.677

7.000,26

8.240

6.811,77

MGA02, MGA04, MGA07

21.249

5.012

6.635,27

8.135

6.413,93

MGA05

21.722

5.925

7.430,04

8.186

6.624,43

MGA06

27.080

5.046

6.286,44

7.770

6.197,24

MGB01, MGB04

12.754

5.648

8.098,50

8.468

6.828,29

MGB02, MGB03

12.994

4.676

7.735,26

8.934

6.626,93

MGB05, MGB06

12.684

4.982

7.733,51

8.364

6.430,45

MGF04

19.273

9.032

9.964,81

9.149

7.672,69

MGF05, MGF06, MGF07

24.983

9.052

9.232,66

8.997

7.661,68

MGH01

13.281

6.996

8.715,67

8.863

7.452,55

MGH02

17.645

9.035

9.965,99

9.211

7.814,32

MGJ01

17.039

8.665

9.321,32

9.293

8.095,32

B. Leerlingafhankelijke programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma's van eisen

onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

vast

vast

per leerling

vast

per leerling

alle onderwijssoorten

14.523

1. DO

9.764

1.463,89

10.574

1.579,60

2. SH

8.465

1.229,40

9.623

1.492,91

3. ESM

7.167

998,88

8.638

1.094,29

6. LG

18.605

1.179,39

20.887

1.269,18

8. LZ

5.538

787,72

11.406

888,70

9. MLK

10.198

807,09

10. ZMLK

8.836

795,09

10.667

697,47

11. ZMOK

5.046

766,69

11.361

873,80

12. LOM

7.285

716,68

13. PI

4.313

858,26

5.427

1.006,31

14. MG tyltyl2

5.704

1.268,10

6.343

1.227,43

15. IOBK

2.458

738,10

0

0,00

Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma's van eisen

onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MG-tabel

vast

vast

per leerling

vast

per leerling

alle onderwijssoorten

14.523

MGA01, MGA03

15.507

1.980,70

17.508

2.032,96

MGA02, MGA04, MGA07

12.211

1.863,23

15.309

2.045,45

MGA05

13.364

1.975,91

17.988

2.157,26

MGA06

16.111

2.415,42

17.447

2.606,34

MGB01, MGB04

14.208

1.746,21

16.557

1.946,27

MGB02, MGB03

13.460

1.611,42

16.252

2.017,52

MGB05, MGB06

10.912

1.628,74

14.358

1.958,76

MGF04

24.107

1.978,50

27.142

2.239,58

MGF05, MGF06, MGF07

24.952

2.130,92

27.760

2.295,92

MGH01

11.281

1.304,53

18.340

1.342,06

MGH02

17.631

1.554,33

24.983

1.713,67

MGJ01

20.929

1.561,70

24.244

1.522,44

C. Aanvullende programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

1. Brancardliften: ƒ 10.168,26

2. Dienstreizen in verband met ambulant begeleide leerlingen:

Vergoedingsbedragen

onderwijssoort

BO

VO

DO

2149,78

983,80

SH/ESM

655,86

327,91

LG

823,49

823,46

LZ/ZMOK/MG

641,30

429,29

ZMLK

320,66

211,29

PI

969,23

641,28

IOBK

320,66

0,00

LOM, MLK

211,29

3. Schoolbaden:

Vergoedingsbedragen

Soort bad

Bedrag per bad

Bedrag per m³ waterinhoud

hydrotherapiebad

15.792,083

459,77

watergewenningsbad

34.145,534

267,27

toeslag beweegbare bodem

1.656,12

125,24

4. Dienstreizen autisten leerkrachten:

Het vergoedingsbedrag voor het gehele jaar 2000 bedraagt: ƒ 1.704,18

De vergoeding wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover deze formatie is toegekend en naar rato van het aantale fte's of een gedeelte daarvan.

 1. De opgenomen waarde is voor MG-tyltyl. Voor de overige MG-soorten wordt de vergoeding berekend door 60% van de vergoeding berekend op grond van de eerste handicap te sommeren met 40% op grond van de tweede handicap. Deze vergoedingsbedragen zijn opgenomen in de MG tabel. De bedragen in deze MG tabel zijn maatgevend voor de bekostiging.

  ^ [1]
 2. De opgenomen waarde is voor MG-tyltyl. Voor de overige MG scholen wordt de vergoeding, met uitzondering van het vast bedrag per school, vastgesteld door 100% van de vergoeding berekend op grond van de eerste handicap te sommeren bij 65% van de vergoeding berekend op grond van de tweede handicap. Het vaste bedrag per school wordt slechts éénmaal toegekend. Deze vergoedingsbedragen zijn opgenomen in de MG tabel. De bedragen in deze MG tabel zijn maatgevend voor de bekostiging.

  ^ [2]
 3. inclusief aftrek zwemvergoeding = ƒ 32.493

  ^ [3]
 4. inclusief aftrek wemvergoeding = ƒ 7.805

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina