Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geraadpleegd op 30-01-2023.
Geldend van 20-10-1999 t/m 08-03-2007

Besluit van 28 september 1999 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8b van de Ziektewet en artikel 7 van de Werkloosheidswet (Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 6 mei 1999, Nr. SV/WV/99/23540, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 8b van de Ziektewet en artikel 7 van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 1999, No. W12.99.0237/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 15 september 1999, Directie Sociale Verzekeringen nr. SV/WV/99/35068, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

  • 2 In afwijking van het eerste lid is het tijdstip, bedoeld in artikel 8b, eerste lid, van de Ziektewet, voor de overheidswerknemers die op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 48 van de wet, uit hoofde van hun dienstverband recht hebben op bezoldiging of uitkering ingeval van ziekte, waarvan de uitkeringsduur niet verstrijkt op dat tijdstip, het tijdstip waarop de bezoldiging of uitkering ingeval van ziekte eindigt, doch in ieder geval het tijdstip van aanvang van fase 3, bedoeld in artikel 49 van de wet.

  • 4 Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen nadere en, zo nodig, tijdelijk van de Ziektewet afwijkende regels worden gesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

  • 2 In afwijking van het eerste lid kan bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor groepen van overheidswerknemers als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Werkloosheidswet, een ander tijdstip worden vastgesteld.

  • 3 Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen nadere en, zo nodig, tijdelijk van de Werkloosheidswet afwijkende regels worden gesteld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

  • 2 Van de bevoegdheid tot het stellen van tijdelijk van de Ziektewet en de Werkloosheidswet afwijkende regels, bedoeld in artikel 2, vierde lid, en artikel 3, derde lid, kan slechts gebruik worden gemaakt indien dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van die wetten voor de overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers, bedoeld in die artikelen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 september 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven negentiende oktober 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven