Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 23 september 1999, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 1999, kenmerk DVVB/lB-U-991107;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

  • 1 Aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 544,54 per jaar toegekend.

  • 2 Indien de voorzitter of een lid van de adviescommissie, genoemd in het eerste lid, niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de beloning, genoemd in het eerste lid, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 september 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevende oktober 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina