Regeling chauffeurspas taxivervoer

[Regeling vervallen per 24-08-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2005.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-07-2005

Regeling chauffeurspas taxivervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 157a, 157b en 157c van het Besluit personenvervoer;

Gezien het rapport van het overlegorgaan Personenvervoer van 9 maart 1998, nr. OPV-98/17,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2005]

Bij de aanvraag van een chauffeurspas worden in aanvulling op de in artikel 76, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000 genoemde documenten, de volgende documenten overgelegd:

 • a. een volledig ingevuld aanvraagformulier volgens het in bijlage a door de Minister vastgestelde model;

 • b. een niet beschadigde, recente, goed gelijkende pasfoto van de aanvrager, zo mogelijk zonder hoofddeksel, van ongeveer 4 cm hoogte en 3 cm breedte, zodanig dat de afbeelding voor ongeveer drievierde de ene en voor ongeveer éénvierde de andere gelaatshelft weergeeft.

Artikel 3. (aanvraag bij wijziging)

[Vervallen per 24-08-2005]

 • 1 Degene die in het bezit is van een chauffeurspas, waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, kan een chauffeurspas met dezelfde einddatum van geldigheid aanvragen, indien sprake is van wijziging van de op de chauffeurspas vermelde gegevens, onder overlegging van de bescheiden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en e.

 • 2 in het geval, omschreven in het eerste lid, wordt de oorspronkelijke chauffeurspas ingetrokken.

Artikel 4. (aanvraag bij beschadiging)

[Vervallen per 24-08-2005]

 • 1 Degene die in het bezit is van een chauffeurspas, waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, kan een duplicaat chauffeurspas aanvragen, indien de chauffeurspas versleten of geheel of ten dele onleesbaar is, onder overlegging van de bescheiden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en e.

 • 2 in het geval, omschreven in het eerste lid, wordt de oorspronkelijke chauffeurspas ingetrokken.

Artikel 5. ( aanvraag bij verlies van de pas)

[Vervallen per 24-08-2005]

 • 1 Degene aan wie een chauffeurspas is verstrekt, waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, kan een duplicaat chauffeurspas aanvragen, indien sprake is van een verloren geraakte of teniet gegane chauffeurspas, onder overlegging van de bescheiden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en e, alsmede een door de aanvrager ondertekende verklaring, dat de chauffeurspas verloren geraakt of teniet gegaan is, met omschrijving van de omstandigheden waaronder dit is gebeurd.

 • 2 in het geval, omschreven in het eerste lid, wordt de oorspronkelijke chauffeurspas ingetrokken.

Artikel 6. (verstrekking)

[Vervallen per 24-08-2005]

Bij verstrekking van een chauffeurspas wordt aan de aanvrager een bericht gezonden op welke wijze de chauffeurspas kan worden opgehaald.

Artikel 7. (afgifte)

[Vervallen per 24-08-2005]

 • 2 Bij machtiging voor de afgifte als bedoeld in het eerste lid toont de gemachtigde naast de bescheiden als genoemd in het eerste lid tevens een op naam van de gemachtigde gesteld rijbewijs of legitimatiebewijs.

 • 3 Een chauffeurspas verstrekt op een aanvraag als bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt niet afgegeven dan nadat de aanvrager de eerder aan hem verstrekte chauffeurspas heeft ingeleverd.

Artikel 8. (model chauffeurspas)

[Vervallen per 24-08-2005]

Als model van de chauffeurspas en het duplicaat chauffeurspas worden vastgesteld het in bijlage b van deze regeling opgenomen model.

Artikel 9. (inlevering chauffeurspas)

[Vervallen per 24-08-2005]

 • 1 Degene aan wie een chauffeurspas is verstrekt levert deze in bij de Minister binnen vier weken na intrekking of na verloop van de geldigheidsduur van de chauffeurspas.

 • 2 Degene aan wie een duplicaat chauffeurspas is verstrekt in verband met de omstandigheid dat een eerder verstrekte chauffeurspas verloren is geraakt, levert de verloren geraakte chauffeurspas, zodra deze weer in zijn bezit is, in bij de Minister.

Artikel 10. (overgangsrecht)

[Vervallen per 24-08-2005]

 • 1 Op aanvragen ingediend binnen de eerste 13 weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling wordt binnen 26 weken een besluit genomen.

 • 2 Het in artikel 2, tweede lid, benoemde bedrag is niet verschuldigd indien een chauffeurspas afgegeven na 1 januari 1997 kan worden overlegd waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en de aanvraag is ingediend binnen de eerste 13 weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 11. (inwerkingtreding)

[Vervallen per 24-08-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het Besluit van 25 februari 1998, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer in verband met de invoering van een chauffeurspas en een aanpassing van de vakbekwaamheidseis bij het taxivervoer (Stb 1998, 123) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina