Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand [...] van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies

Geldend van 28-07-2010 t/m heden

Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door de raad voor rechtsbijstand Den Bosch in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies

Artikel 1

De Minister van Justitie verleent mandaat aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand van de bevoegdheid om beslissingen te nemen op bezwaarschriften die worden ingediend tegen op grond van artikel 48c van de Wet Justitie-subsidies en het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering door de raad voor rechtsbijstand namens de Minister van Justitie genomen subsidiebeschikkingen.

Artikel 2

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand en de in artikel 2 bedoelde functionarissen zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in gerechtelijke procedures, voortvloeiend uit de toepassing van artikel 48c van de Wet Justitie-subsidies en het Tijdelijk besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering. Zij zijn tevens gemachtigd tot het instellen van rechtsmiddelen.

Artikel 5

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 december 1998 in werking.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies.

’s-Gravenhage, 22 september 1999

De

Minister

voornoemd,
namens deze,
de

directeur rechtsbijstand en juridische beroepen

,

J.M. Schoenmakers, plv

Terug naar begin van de pagina