Wijzigingsbesluit Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. enz.

[Regeling vervallen per 27-10-2006.]
Geldend van 15-12-1999 t/m 26-10-2006

Besluit van 20 september 1999, houdende wijziging van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. en het Besluit informatievoorziening WVO met name in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede ten aanzien van het praktijkonderwijs; technische aanpassing enkele andere besluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 16 juli 1999, nr. 1999/26547 (3729), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 10b, tiende lid, 10d, tiende lid, 19, derde lid, 23, 76, 77, derde lid, 103, 103a, 106, derde lid, en 112 van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede artikel XV, eerste lid, van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 1998, 337;

De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 1999, No. W05.990374/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 15 september 1999, nr. 1999/35546 (3729), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V. Aanvraagprocedure in schooljaar 1999–2000 intrasectorale programma's en verzorgen onderdelen v.b.o. door andere school voor v.b.o.

[Vervallen per 27-10-2006]

Artikel VI. Inwerkingtreding

[Vervallen per 27-10-2006]

  • 1 Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel I voor wat betreft de gegevens met het doel beleidsinformatie en de artikelen IV en V, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst, met dien verstande dat de artikelen 8,10 en 25 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend ingevolge artikel III, voor de eerste maal van toepassing zijn met betrekking tot het schooljaar 2000–2001.

  • 2 Artikel I treedt voor wat betreft de gegevens met het doel beleidsinformatie, in werking 12 maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 3 De artikelen IV en V treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen dan nadat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens een van beide kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Artikel IV, onderdeel A, werkt terug tot en met 14 juli 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 september 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de dertigste september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina