Instellingsbesluit Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 29-09-1999 t/m 05-02-2009

Instellingsbesluit Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. het adviescollege: het in artikel 2 bedoelde Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

Er is een Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

Het adviescollege heeft tot taak:

 • a. het toetsen van ingediende projectvoorstellen aan de richtlijnen van het Nazi Persecutee Relief Fund;

 • b. het toetsen van ingediende projectvoorstellen aan het in de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 29 juni 1998 (Kamerstukken II 1997/98, 25 839, nr. 3) genoemde beoordelingskader, alsmede aan gewijzigde en nog te ontwikkelen beoordelingscriteria;

 • c. het ten behoeve van de besteding van de Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund adviseren van de minister over kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de ingediende projectvoorstellen;

 • d. het heroverwegen van een door het adviescollege uitgebracht advies indien de minister daarom verzoekt.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Het adviescollege bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van het adviescollege.

 • 3 De minister voegt een medewerker van het Project Tegoeden Tweede Wereldoorlog als secretaris aan het adviescollege toe.

 • 4 De minister voegt een medewerker van het Project Tegoeden Tweede Wereldoorlog als plaatsvervangend secretaris aan het adviescollege toe.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2009]

Tot voorzitter van het adviescollege wordt benoemd de heer dr. D. Dolman te Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2009]

Tot lid van het adviescollege worden benoemd:

 • -

  de heer prof. dr. C.L. Davidson te Amsterdam;

 • -

  de heer mr. E.F. Ensel te Amstelveen;

 • -

  de heer J. Manheim te Wassenaar;

 • -

  de heer drs. E. van Thijn te Amsterdam;

 • -

  mevrouw G.H. Wertheim-Cahen te Maarsbergen.

Artikel 8

[Vervallen per 06-02-2009]

De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 9

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 juni 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina