Regeling subsidiëring samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden

[Regeling vervallen per 20-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling subsidiëring samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Wet overleg minderhedenbeleid,

Besluit:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Landelijk overleg minderheden:

Landelijk overleg minderheden als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 van de Wet overleg minderhedenbeleid;

b. gezamenlijke rechtspersoon:

rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet overleg minderhedenbeleid;

c. basissubsidie:

subsidie, die afhankelijk is van de grootte van de minderheidsgroep(en) die het samenwerkingsverband vertegenwoordigt, voor de basiskosten van een samenwerkingsverband;

d. complexiteitssubsidie:

subsidie voor een samenwerkingsverband waarvan de communicatie met de minderheidsgroep(en) die het vertegenwoordigt, in vele talen plaatsvindt.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 Voor verlening van subsidie ingevolge deze regeling komen in aanmerking de samenwerkingsverbanden die door de Minister zijn toegelaten tot het Landelijk overleg minderheden, alsmede de door de Minister erkende gezamenlijke rechtspersoon.

 • 2 Het doel van de subsidie is om de samenwerkingsverbanden en de gezamenlijke rechtspersoon in staat te stellen coördinerend en voorwaardenscheppend werkzaam te zijn ten behoeve van het Landelijk overleg minderheden.

 • 3 Samenwerkingsverbanden waarvan de statuten niet voorzien in een bestuur dat voor minimaal één-derde deel bestaat uit vrouwen, en voor minimaal één-derde deel bestaat uit personen die bij hun aantreden jonger zijn dan 35 jaar; en in een zittingstermijn van maximaal drie jaar voor bestuursleden, met een mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming, komen niet voor verlening van subsidie ingevolge het eerste lid in aanmerking.

Hoofdstuk II. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 De subsidie voor een samenwerkingsverband en voor de gezamenlijke rechtspersoon voor enig kalenderjaar dient vóór 1 november van het daaraan voorgaande jaar bij de Minister te worden aangevraagd. Deze aanvraag dient gemotiveerd te zijn.

 • 2 Indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband, gaat de aanvraag vergezeld van:

  • a. een overzicht van de namen, adressen en telefoonnummers van de organisaties van de minderheidsgroep of te onderscheiden minderheidsgroepen waarvan het samenwerkingsverband de belangen behartigt in het geval het een koepelorganisatie betreft en het benoemen van informele structuren, ad hoc verbanden en sleutelfiguren in het geval het om een netwerkorganisatie gaat;

  • b. een overzicht van de actuele samenstelling van het bestuur;

  • c. een rooster terzake van aftredende bestuursleden, alsmede een overzicht betreffende de bestuurlijke ontwikkelingen die in het kalenderjaar, bedoeld in het eerste lid, worden voorzien.

Artikel 5

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 4:62 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze regeling met dien verstande dat in het activiteitenplan van een samenwerkingsverband in het bijzonder aandacht wordt besteed aan:

 • a. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten ten behoeve van inbreng in het Landelijk overleg minderheden;

 • b. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten gericht op het verstrekken van informatie aan de minderheidsgroep of -groepen die het vertegenwoordigt, over de overlegactiviteiten van het samenwerkingsverband, zowel in aankondigende als in rapporterende zin;

 • c. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten gericht op het verwerven van informatie onder de achterban over de gevolgen van beleidsinitiatieven en op het consulteren van de minderheidsgroep of -groepen die het samenwerkingsverband vertegenwoordigt;

 • d. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten en projecten gericht op specifieke doelgroepen. Deze specifieke doelgroepen betreffen in ieder geval jongeren, vrouwen en ouderen;

 • e. activiteiten van het bestuur;

 • f. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten gericht op (a) het vergroten van het bereik van het netwerk van een samenwerkingsverband indien sprake is van een netwerkorganisatie en (b) dan wel het vergroten van de participatie in het samenwerkingsverband van alle organisaties uit de eigen minderheidsgroep of te onderscheiden minderheidsgroepen indien sprake is van een koepelorganisatie;

 • g. maatregelen om de effectiviteit en representativiteit van het bestuur van het samenwerkingsverband in relatie tot de minderheidsgroep of te onderscheiden minderheidsgroepen waarvan het de belangen behartigt, te verhogen.

Artikel 6

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 4:62 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze regeling met dien verstande dat in het activiteitenplan van de gezamenlijke rechtspersoon in het bijzonder aandacht wordt besteed aan:

 • a. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten ten behoeve van inbreng in het Landelijk overleg minderheden;

 • b. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten gericht op het verstrekken van informatie aan de samenwerkingsverbanden;

 • c. beoogde producten, aard en doelstellingen van activiteiten in het kader van gemeenschappelijke aangelegenheden van de samenwerkingsverbanden;

 • d. beoogde producten, aard en doelstellingen van gemeenschappelijke activiteiten en projecten gericht op specifieke doelgroepen. Deze specifieke doelgroepen betreffen in ieder geval jongeren, vrouwen en ouderen;

 • e. activiteiten van het bestuur.

Artikel 7

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 4:63 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met dien verstande dat de begroting van een samenwerkingsverband en van de gezamenlijke rechtspersoon opgebouwd dient te zijn uit de volgende onderdelen:

 • -

  personele kosten (en de personeelsformatie);

 • -

  apparaatskosten;

 • -

  activiteitenkosten.

Hoofdstuk III. Subsidieverlening

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 8

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 De per samenwerkingsverband te verlenen subsidie bestaat uit een basissubsidie, die afhankelijk is van de grootte van de minderheidsgroep die het samenwerkingsverband vertegenwoordigt.

 • 2 De per samenwerkingsverband te verlenen subsidie kan tevens bestaan uit een complexiteitssubsidie.

Artikel 9

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 De per samenwerkingsverband te verlenen subsidie bedraagt in 2012 90% van de som van de in 2011 verleende basissubsidie en complexiteitssubsidie.

 • 2 De basissubsidie bedraagt in 2012 voor samenwerkingsverbanden die minderheidsgroepen van 100.000 personen of minder tot doelgroep hebben ten hoogste € 328.603,50, en voor samenwerkingsverbanden die minderheidsgroepen van meer dan 100.000 personen tot doelgroep hebben ten hoogste € 352.035,90.

 • 3 De complexiteitssubsidie wordt verleend aan die samenwerkingsverbanden die kunnen aantonen dat de communicatie met de minderheidsgroep of - groepen die het vertegenwoordigt -, in vele talen plaatsvindt, en dat dit belangrijke organisatorische en financiële consequenties voor het samenwerkingsverband heeft. De complexiteitssubsidie bedraagt per samenwerkingsverband maximaal € 22.657,50 per jaar.

 • 4 Het maximaal door de samenwerkingsverbanden te besteden bedrag aan bestuurskosten bedraagt 9% van de basissubsidie.

Artikel 10

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 De subsidie voor de gezamenlijke rechtspersoon minderheden bedraagt in 2012 90% van de in 2011 verleende subsidie en bedraagt ten hoogste € 246.918,60.

 • 2 Het maximaal door de gezamenlijke rechtspersoon te besteden bedrag aan bestuurskosten bedraagt 5% van de subsidie.

Hoofdstuk IV. Voorschriften inzake de financiële en inhoudelijke verantwoording en de subsidievaststelling

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 12

[Vervallen per 20-07-2013]

Bij de samenstelling van het financiële jaarverslag wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. In de toelichting op het jaarverslag worden de waarderingsgrondslagen van actief- en passiefposten vermeld. Vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschafprijzen.

Artikel 13

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 De aanschaffingsprijzen van onroerende goederen en overige duurzame goederen, alsmede de kosten van verbouwing of groot onderhoud van deze goederen worden als activa in de balans van een samenwerkingsverband en van de gezamenlijke rechtspersoon opgenomen.

 • 2 De afschrijvingen, bestemmingsgiften en ontvangen subsidies met betrekking tot de in het eerste lid genoemde posten komen in de balans tot uitdrukking.

Artikel 14

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 De afschrijvingen van inventarisgoederen, m.u.v. computerapparatuur, van een samenwerkingsverband en van de gezamenlijke rechtspersoon met een aanschaffingsprijs van meer dan € 500 bedraagt per jaar ten hoogste 20% van de aanschaffingsprijs, nadat daarop de ontvangen bestemmingsgiften en investeringssubsidies in mindering zijn gebracht.

 • 2 De afschrijvingen van computerapparatuur van een samenwerkingsverband en van de gezamenlijke rechtspersoon bedragen ten hoogste 33,3% van de aanschaffingsprijs, nadat daarop de ontvangen bestemmingsgiften en investeringssubsidies in mindering zijn gebracht.

 • 3 De hoogte van afschrijvingen van onroerend goed van een samenwerkingsverband en van de gezamenlijke rechtspersoon wordt in overleg met de Minister vastgesteld.

Artikel 15

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 Indien de totale subsidiabele uitgaven in enig jaar beneden de verleende subsidie blijven dan zal dit batige saldo worden toegevoegd aan de algemene reserve van een samenwerkingsverband of van de gezamenlijke rechtspersoon.

 • 2 Een nadelig saldo van een samenwerkingsverband of van de gezamenlijke rechtspersoon zal ten laste van deze reserve worden gebracht.

Artikel 16

[Vervallen per 20-07-2013]

Na vaststelling van de subsidie stort het samenwerkingsverband of de gezamenlijke rechtspersoon teveel ontvangen voorschotten of subsidie terstond terug, tenzij de Minister tot verrekening op andere wijze heeft besloten.

Artikel 17

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 2 Het onderzoek van de accountant van het verslag geschiedt aan de hand van het door de Minister vast te stellen controleprotocol.

Artikel 17a

[Vervallen per 20-07-2013]

Het activiteitenverslag bevat ten minste een rapportage met betrekking tot:

 • a. de mate waarin feitelijk wordt voldaan aan de statutaire bepalingen, bedoeld in artikel 2, derde lid;

 • b. de namen, adressen en telefoonnummers van de organisaties van de minderheidsgroep of te onderscheiden minderheidsgroepen waarvan het samenwerkingsverband de belangen behartigt in het geval het een koepelorganisatie betreft en het benoemen van informele structuren, ad hoc verbanden en sleutelfiguren in het geval het om een netwerkorganisatie gaat;

 • c. de bestuurlijke ontwikkelingen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel c;

 • d. de inspanningen welke zijn verricht om de representativiteit van het samenwerkingsverband in stand te houden en te verbeteren;

 • e. de resultaten, voortvloeiende uit de inspanningen, bedoeld in onderdeel d.

Artikel 18

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 Bij te late indiening van het financiële verslag en het activiteitenverslag kan een korting worden toegepast welke maximaal 5% bedraagt van de voor dat verslagjaar vast te stellen subsidie.

 • 2 Indien blijkens het ingediende activiteitenverslag feitelijk niet of niet volledig wordt voldaan aan de statutaire bepalingen, bedoeld in artikel 2, derde lid, kan een korting worden toegepast welke maximaal 10% bedraagt van de voor dat verslagjaar vast te stellen subsidie.

Hoofdstuk V. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 19

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 4:71 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing met dien verstande dat tevens een wijziging in de personen die handelingsbevoegd zijn, dient te worden gemeld aan de Minister.

Artikel 20

[Vervallen per 20-07-2013]

Een samenwerkingsverband en de gezamenlijke rechtspersoon verzekeren hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden voor een som van € 2.300.000 per gebeurtenis en per geval, en verzekeren hun onroerende goederen tegen brandschade naar herbouwwaarde en hun roerende goederen tegen brandschade en diefstal.

Hoofdstuk VI. Toezicht op de naleving van de verplichtingen van de subsidie ontvanger

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 21

[Vervallen per 20-07-2013]

De ambtenaren van de Rijksauditdienst van het Ministerie van Financiën en van de Algemene Rekenkamer zijn belast met het toezicht op de naleving van de aan de ontvanger van de subsidie opgelegde verplichtingen. Door de subsidie-ontvanger wordt op eerste vordering alle informatie verstrekt die zij noodzakelijk achten. De subsidie-ontvanger draagt er zorg voor dat zijn accountant meewerkt aan door of namens de departementale accountantsdienst in te stellen onderzoek naar de door de accountant verrichte werkzaamheden.

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-07-2013]

Artikel 22

[Vervallen per 20-07-2013]

 • 1 Deze regeling treedt voor de gezamenlijke rechtspersoon in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 In afwijking van artikel 4 dient de gezamenlijke rechtspersoon de subsidieaanvraag voor het jaar 1999 uiterlijk op 1 oktober 1999 in.

 • 3 Deze regeling treedt voor de samenwerkingsverbanden in werking op 1 januari 2000, met uitzondering van de artikelen 4, 5 en 7 die in werking treden met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 4 In afwijking van artikel 2, derde lid, geldt voor de thans zittende bestuursleden bij wijze van overgang, en eenmalig, een bestuurstermijn van maximaal acht jaar.

 • 5 In afwijking van artikel 4, tweede lid, dient de aanvraag van een samenwerkingsverband ten behoeve van het jaar 2007 tevens vergezeld te gaan van:

  • a. een afschrift van de statuten;

  • b. een voorstel tot wijziging van de statuten welke er toe strekt dat de statuten met ingang van het jaar 2007 met artikel 2, derde lid, en artikel 22, vierde lid, in overeenstemming worden gebracht indien de statuten niet voldoen aan het bepaalde in artikel 2, derde lid en artikel 22, vierde lid;

  • c. een rooster van aftredende bestuursleden welke er in voorziet dat zittende bestuursleden die op 1 januari 2007 een zittingstermijn van acht jaar zullen hebben volbracht, uiterlijk 1 februari 2007 aftreden.

Artikel 23

[Vervallen per 20-07-2013]

Het Besluit subsidiëring samenwerkingsverbanden minderheidsgroepen en de Aanwijzingen bij dit besluit worden ingetrokken op 1 januari 2000.

Artikel 24

[Vervallen per 20-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 september 1999

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina