Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats

Geldend van 01-10-1999 t/m heden

Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats

De Staatssecretaris van Justitie;

Gelet op artikel 58, derde lid, van de Wet op het notarisambt,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Bij iedere overbrenging naar de algemene bewaarplaats van protocollen of gedeelten daarvan op grond van artikel 58 van de wet zondert de notaris de akten betreffende uiterste willen en zo mogelijk de daarop betrekking hebbende kaartsystemen af van de overige bestanddelen van het protocol. De notaris voegt daarbij een door hem gewaarmerkte kopie of uittreksel van het repertorium of een andere door hem gewaarmerkte staat, waarin de gegevens uit het repertorium van de desbetreffende akten zijn vermeld.

Artikel 3

De notaris en de bewaarder van de algemene bewaarplaats stellen gezamenlijk de datum vast waarop de kaartsystemen zullen worden afgesloten in verband met de overbrenging van het protocol of gedeelten daarvan naar de algemene bewaarplaats.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 1999

De

Staatssecretaris

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina