Vrijstellingsregeling grondverzet

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-10-1999 t/m 30-06-2008

Vrijstellingsregeling grondverzet

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1. (definities)

[Vervallen per 01-07-2008]

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. Besluit:

  Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming;

  b. grondwerk:

  werk waarin geen andere bouwstof dan grond is verwerkt, niet zijnde een geluidwal of een windwal;

  c. licht verontreinigde grond:

  grond waarvan de samenstellingswaarden liggen tussen de samenstellingswaarden voor grond zoals aangegeven in de bijlagen 1 en 2 van het Besluit;

  d. bodemkwaliteitskaart:

  kaart met bijbehorend bodembeheerplan, voor een bepaald gebied, waarin ten behoeve van het gebruik van licht verontreinigde grond in dat gebied, de samenstelling van de bodem is weergegeven.

Artikel 2. (vrijstellingen)

[Vervallen per 01-07-2008]

Van de volgende artikelen van het Besluit wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van licht verontreinigde grond in een grondwerk voor zover dit gebruik plaats vindt in een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart overeenkomstig het gestelde in artikel 5 is opgesteld en voldaan is aan artikel 3:

Artikel 3. (nieuwe voorwaarden)

[Vervallen per 01-07-2008]

Aan de in artikel 2 bedoelde vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • a. de grond die wordt gebruikt is van vergelijkbare kwaliteit als of van betere kwaliteit dan de kwaliteit van de bodem ter plaatse, en

 • b. de eigenaar of erfpachter van de bodem waarop de grond wordt gebruikt, meldt het gebruik van de grond tenminste 5 werkdagen tevoren aan burgemeester en wethouders.

Artikel 4. (alternatief voor bepalen samenstelling grond)

[Vervallen per 01-07-2008]

In afwijking van artikel 9 van het Besluit kan de bodemkwaliteitskaart gebruikt worden voor het vaststellen van de kwaliteit van de te gebruiken grond indien die grond na afgraving zonder verdere bewerkingen, het uitzeven van grove bestanddelen daargelaten, in een grondwerk wordt toegepast.

Artikel 5. (de bodemskwaliteitskaart)

[Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De bodemkwaliteitskaart van een bepaald gebied wordt bij besluit vastgesteld door burgemeester en wethouders.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de bodemkwaliteitskaart bij besluit vastgesteld door gedeputeerde staten indien een bepaald gebied daartoe in het bij besluit vastgestelde provinciale beleid is aangewezen.

 • 3 De bodemkwaliteitskaart kan slechts worden vastgesteld indien:

  • a. het gestelde in hoofdstuk 5.3.1 van de beleidsnota ’Grond grondig bekeken, verantwoord omgaan met schone en verontreinigde grond’ (publicatie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. 22669/210) en de daarbij behorende bijlage 1 (publicatie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. 17961/190) in acht is genomen;

  • b. rekening is gehouden met het geldende provinciale beleid ten aanzien van grondverzet, en

  • c. overleg heeft plaatsgevonden met overheden die het mede aangaat.

Artikel 6. (de melding)

[Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 3, geschiedt onder aanduiding van:

  • a. het tijdstip waarop de grond wordt aangebracht;

  • b. de plaats waar de grond gebruikt zal worden;

  • c. het doel van het grondwerk;

  • d. de kwaliteit van de ontvangende bodem, en

  • e. de plaats van herkomst, hoeveelheid en kwaliteit van de grond.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven aan het in het eerste lid genoemde.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Een bodemkwaliteitskaart, die door burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld, wordt tot uiterlijk 1 juli 2001 als een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in deze regeling aangemerkt, zolang voor dat gebied, waarop de bodemkwaliteitskaart betrekking heeft, geen toepassing is gegeven aan artikel 5, eerste, onderscheidenlijk tweede lid.

 • 3 In een geval als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1999 en werkt terug tot en met 1 juli 1999.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling grondverzet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. Pronk

Terug naar begin van de pagina