Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 1999

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 15-09-1999 t/m 21-09-2004

Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 71 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en artikel 130, zevende lid, van de Werkloosheidswet,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 2 De betaling van de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen vindt plaats binnen 30 dagen na de publicatie van deze regeling in de Staatscourant.

Artikel 3. Verantwoording taakstelling

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen zendt uiterlijk op 1 september 2000 een verantwoording aan de Minister omtrent het aantal uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 3 van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, voor wie in 1999 een traject is vastgesteld.

  • 2 Bij de verantwoording, bedoeld in het eerste lid, wordt een accountantsverklaring gevoegd die een oordeel bevat omtrent de getrouwheid van deze verantwoording.

Artikel 4. Vaststelling rijksbijdrage

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2, wordt binnen een jaar na ontvangst van de verantwoording, bedoeld in artikel 3, door de Minister definitief vastgesteld.

  • 2 Indien het aantal uitkeringsgerechtigden, voor wie in 1999 een traject is vastgesteld, lager is dan het in de Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 1999 opgenomen aantal, kan de Minister het verschil toevoegen aan de taakstelling met betrekking tot het aantal uitkeringsgerechtigden voor wie het Landelijk instituut sociale verzekeringen in het jaar 2000 of de daarop volgende jaren een traject dient vast te stellen, dan wel de rijksbijdrage lager vaststellen dan 40 miljoen gulden.

Artikel 6

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

’s-Gravenhage, 10 september 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina