Tijdelijk besluit integratie-uitkering personele middelen VERDI

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 10-12-2003 t/m 03-05-2007

Besluit van 9 september 1999 tot verdeling van middelen voor de personele gevolgen van het VERDI-convenant uit het gemeentefonds en het provinciefonds (Tijdelijk besluit integratie-uitkering personele middelen VERDI)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 mei 1999, FO99/U69699, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord, advies van 16 juli 1999, no. W04.990282/I;

Gezien het nader rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 1999, FO99/81459, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 04-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a Onze Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b VERDI: afkorting van Verkeer En vervoer, Regionaal, Decentraal en Integraal;

  • c VERDI-convenant: convenant over de herverdeling van taken, bevoegdheden en middelen op het gebied van verkeer en vervoer, in 1996 overeengekomen tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • d een kaderwetgebied: een samenwerkingsgebied als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Kaderwet bestuur in verandering;

  • e een niet-kaderwetgemeente: een gemeente die geen deel uitmaakt van een kaderwetgebied.

Artikel 2

[Vervallen per 04-05-2007]

Aan elke niet-kaderwetgemeente wordt met ingang van 1998 tot en met uiterlijk 2004 jaarlijks een uitkering uit het gemeentefonds gedaan, die € 0,27 per inwoner bedraagt, in verband met de personele kosten van VERDI.

Artikel 3

[Vervallen per 04-05-2007]

Aan elke provincie wordt met ingang van 1998 tot en met uiterlijk 2004 jaarlijks een uitkering uit het provinciefonds gedaan, die € 0,32 bedraagt per inwoner van de inliggende niet-kaderwetgemeenten met een minimum van 640 000 inwoners, in verband met de personele kosten van VERDI.

Artikel 4

[Vervallen per 04-05-2007]

De aantallen inwoners bedoeld in de artikelen 2 en 3 worden ontleend aan de publicatie «Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1997» van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onze Minister kan de uitkeringen aanpassen indien, in de periode waarover de in artikel 2 bedoelde uitkering wordt verstrekt, een wijziging van de gemeentelijke indeling als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet algemene regels herindeling, of een grenscorrectie als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van de Wet algemene regels herindeling, heeft plaatsgevonden of plaatsvindt.

Artikel 5

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 6

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit integratie-uitkering personele middelen VERDI.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 september 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven negentiende oktober 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina