Regeling melding overdracht premierechten ooien 1999

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 09-09-1999 t/m 23-01-2004

Regeling melding overdracht premierechten ooien 1999

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen overgedragen premierechten ooien kunnen worden gemeld, wordt voor het verkoopseizoen 1999 het tijdvak vastgesteld dat loopt van 27 september 1999 tot en met 8 oktober 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding overdracht premierechten ooien 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 september 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina