Klachtregeling OCenW 1999

[Regeling vervallen per 29-04-2010.]
Geldend van 25-09-1999 t/m 28-04-2010

Klachtregeling OCenW 1999

De secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 29-04-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. de Awb:

de Algemene wet bestuursrecht;

2. functionaris:

persoon die ten tijde van de omstreden gedraging werkzaam is bij het ministerie, met inbegrip van in ieder geval uitzendkrachten, duaal studenten en gedetacheerden;

3. directie:

directie als bedoeld in de Organisatie- en mandaatregeling OCenW, daaronder begrepen agentschappen, inspecties en diensten;

4. directeur:

degene onder wiens directe verantwoordelijkheid een directie valt;

5. directeur-generaal:

degene onder wie een directie ressorteert;

6. klachtbehandeling:

onderzoeken van een klacht met inachtneming van afdeling 9.2 van de Awb;

7. klachtafdoening:

de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12, eerste lid, van de Awb;

8. klachtbehandelaar:

degene die ingevolge artikel 4 de klacht in behandeling heeft genomen.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 29-04-2010]

Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor de behandeling van klachten ter uitwerking van de klachtregeling opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb.

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 29-04-2010]

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op de behandeling van klachten als voorzien in de OCenW-klachtenprocedure discriminatie en seksuele intimidatie 1995.

Artikel 4. Klachtbehandeling

[Vervallen per 29-04-2010]

 • 1 Klachten worden behandeld door:

  • a. indien het klachten over functionarissen van een directie betreft: de desbetreffende directeur;

  • b. indien het klachten over een directeur betreft: de directeur-generaal, plaatsvervangend secretaris-generaal of secretaris-generaal onder wiens gezag de directeur staat;

  • c. indien het klachten over een directeur-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal betreft: de secretaris-generaal;

  • d. indien het klachten over de secretaris-generaal betreft: de minister of staatssecretaris.

 • 2 Klachten die geen specifieke personen betreffen, worden behandeld door de directeur van de directie onder wiens verantwoordelijkheid de gedraging jegens de klager valt.

Artikel 5. Klachtafdoening

[Vervallen per 29-04-2010]

Een klacht wordt afgedaan door de klachtbehandelaar, tenzij de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat een andere functionaris deze behoort af te doen.

Artikel 6. Klachtregistratie

[Vervallen per 29-04-2010]

De directeuren van de directies dragen zorg voor de registratie van de klachten voor zover die betrekking hebben op hun directie. De geregistreerde klachten worden gepubliceerd in het directieplan of jaarverslag van de betreffende directie.

Artikel 7. Intrekking

[Vervallen per 29-04-2010]

De regeling Klachtenprocedure OCenW 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 29-04-2010]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en in Uitleg Gele Katern worden geplaatst.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-04-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 29-04-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtregeling OCenW 1999.

De

secretaris-generaal

,

P.H. Holthuis

Terug naar begin van de pagina