Vaststelling subsidieplafond welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 12-09-1999 t/m 27-08-2004

Vaststelling subsidieplafond welzijnsbeleid

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2a van de Subsidieregeling welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Het subsidieplafond ten behoeve van subsidieverlening op grond van artikel 38 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid bedraagt voor het kalenderjaar 2000 f 18.717.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina