Regeling eindtermen diploma dierplaagbestrijding

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-10-1999 t/m 16-10-2007

Regeling eindtermen diploma dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 10a, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2007]

De eindtermen waaraan moet worden voldaan ter verkrijging of verlenging van een diploma als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1999.

Artikel 3

[Vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eindtermen diploma dierplaagbestrijding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding

[Vervallen per 17-10-2007]

I. Eindtermen voor het diploma Bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding

De kandidaat kan na het met goed gevolg deelnemen aan de voor deze functie af te leggen theorie- en praktijkexamens:

1. de meest relevante dierplagen, voorkomend in en om gebouwen, alsmede de meest relevante houtrotverwekkende schimmels, voorkomend in gebouwen, herkennen en benoemen en kent de belangrijkste biologische kenmerken ervan;

2. de voorschriften en richtlijnen op het etiket van een bestrijdingsmiddel lezen, de beeldtaal interpreteren en systematisch zaken in naslagwerken opzoeken; daarnaast beschikt de kandidaat over kennis omtrent het werkingsmechanisme van de meest toegepaste toxicologische groepen;

3. blijk geven van voldoende kennis betreffende de benodigde apparatuur en hulpmiddelen en daar op de juiste wijze een optimale bestrijding mee uitvoeren;

4. per dierplaag en houtrotverwekkende schimmel de belangrijkste bestrijdingsmethoden, inclusief alles wat betrekking heeft op het weren van dierplagen, aangeven alsmede de methoden om het gebruik en de emissie van bestrijdingsmiddelen te beperken; de kandidaat kan de benodigde hoeveelheid bestrijdingsmiddel berekenen en de spuitvloeistof of het lokaas gebruiksklaar maken;

5. de risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid van specifieke bestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmethoden herkennen, beoordelen en beheersen en de maatregelen ter voorkoming van risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid in acht nemen, zowel voor, tijdens als na het toepassen van het bestrijdingsmiddel;

6. omgaan met de voorgeschreven beschermingsmiddelen zoals adembescherming en beschermende kleding, teneinde op een veilige en verantwoorde wijze een bestrijding uit te voeren;

7. een bestrijding van knaagdieren of insecten in en om gebouwen uitvoeren met behulp van de daarvoor geschikte apparatuur en hulpmiddelen; de kandidaat kan omgaan met lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen, kan middelresten veilig (doen) afvoeren en kan de gebruikte spuitapparatuur dagelijks onderhouden;

8. blijk geven van voldoende kennis betreffende de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van de dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding, betreffende de toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland en betreffende hetgeen bij of krachtens de Woningwet is bepaald met betrekking tot dierplagen en de taken van de gemeenten daarin;

9. voorlichting geven omtrent bestrijdingen, waarbij de kandidaat kennis heeft van de belangrijkste zaken uit de communicatieleer die hiervoor van belang zijn, en

10. de projectmatige aanpak van grootschalige bestrijdingsprojecten herkennen.

II. Eisen voor verlanging van het diploma Bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding

Degene die in het bezit is van het diploma bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding en in aanmerking wil komen voor verlenging van het diploma dat op het moment waarop de verlenging van kracht wordt niet ouder is dan vijf jaar, dient:

11. met goed gevolg deel te nemen aan de theorie- en praktijkexamens waarin de eindtermen, vermeld onder I., worden getoetst of

12. aan te tonen dat hij in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum waarop de verlenging van kracht wordt:

13. met voldoende regelmaat in de praktijk als bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding werkzaam is geweest;

14. deze werkzaamheden volgens de geldende regels heeft uitgevoerd, en

15. met goed gevolg een voldoende aantal bij- of nascholingsopleidingen heeft gevolgd, zoals aangegeven door een instelling of bedrijf als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit vakkennis - en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen.

Terug naar begin van de pagina