Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouders naleving diverse economische wetten

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geldend van 10-09-1999 t/m 31-01-2007

Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouders naleving diverse economische wetten

De Minister van Economische Zaken,

gelet op het besluit van 17 augustus 1999, Ned. Stcrt. nr. 161, d.d. 24 augustus 1999,

gelet op artikel 18 lid 1 van de Wet voorraadvorming aardolieprodukten, artikel 9 van de In- en uitvoerwet, artikel 57 van de Wet op het consumentenkrediet, artikel 11 lid 1 van de Wet energiebesparing toestellen, artikel 9 lid 1 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens en artikel 1 lid 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening,

[Vervallen per 01-02-2007]

wijst de als buitengewoon opsporingsambtenaar aangewezen ambtenaren van de Belastingdienst/ECD aan als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens genoemde wetten bepaalde.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1999.

Haarlem, 1 september 1999

H.J. Haverkamp

Terug naar begin van de pagina