Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (toekennen van verkeersregelende bevoegdheden aan verkeersregelaars)

Geldend van 01-05-2000 t/m heden

Besluit van 30 augustus 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, in verband met het toekennen van verkeersregelende bevoegdheden aan verkeersregelaars

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 januari 1999, nr. CDJZ/WJZ/98–1316, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 12 en 13 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 30 maart 1999, nr. W09 0022/V.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 augustus 1999, nr. CDJZ/WBI/1999–1065, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 1 Het Besluit tijdelijke aanwijzing verkeersassistent Den Haag wordt ingetrokken.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat dertig dagen zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp van dit besluit bij wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 augustus 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de eenentwintigste september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina