Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW

[Regeling vervallen per 15-09-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 14-09-2003

Besluit van 30 augustus 1999 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 130 van de Werkloosheidswet (Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst van 19 juli 1999, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/99/40153;

Gelet op artikel 130 van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 1999, no. W12.99.0381/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst van 25 augustus 1999, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/99/47192;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Algemene begrippen

[Vervallen per 15-09-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder uitkeringsgerechtigde: werknemer op wie dit besluit op grond van artikel 3 van toepassing is.

Artikel 2. Beoogde resultaat besluit

[Vervallen per 15-09-2003]

Het met dit besluit beoogde resultaat is een besparing op de uitkeringslasten van het Algemeen Werkloosheidsfonds en overheidswerkgevers als resultaat van een verkorting van de gemiddelde uitkeringsduur van de uitkeringsgerechtigden ten behoeve van wie werkzaamheden zijn opgedragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 3. Doelgroep

[Vervallen per 15-09-2003]

 • 1 Dit besluit is van toepassing op de werknemer:

  • a. die werkloos is geworden op of na 1 januari 1999;

  • b. die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de Werkloosheidswet, anders dan op grond van artikel 18 van die wet;

  • c. voor wie geen arbeidsmarktinstrumenten beschikbaar zijn gericht op directe bemiddeling of terugkeer naar de arbeidsmarkt; en

  • d. die beschikbaar is voor arbeid voor ten minste 12 uur per week.

Artikel 4. Taak Landelijk instituut sociale verzekeringen

[Vervallen per 15-09-2003]

 • 2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen draagt ter uitvoering van het eerste lid werkzaamheden op aan een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert, waardoor de uitkeringsgerechtigde in staat wordt gesteld deel te nemen aan activiteiten die bijdragen tot inschakeling in het arbeidsproces.

 • 3 Voor een jaarlijks door Onze Minister te bepalen aantal uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het traject, bedoeld in het eerste lid, binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid vast.

Artikel 4a. Bestemming van het budget

[Vervallen per 15-09-2003]

Bij ministeriële regeling waarbij het budget, bedoeld in artikel 130, tweede lid, van de Werkloosheidswet, wordt bepaald, wordt tevens het deel van dat budget bepaald dat bestemd is voor het vaststellen van trajecten voor uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid en de daarmee verband houdende kosten van beheer en administratie door het UWV.

Artikel 6. Looptijd

[Vervallen per 15-09-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en vervalt vier jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 15-09-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 augustus 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven veertiende september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina