Aanwijzing bevoegde auditinstellingen GBA (Deloitte & Touche Certification B.V.)

Geldend van 01-09-1999 t/m heden

Aanwijzing bevoegde auditinstellingen GBA (Deloitte & Touche Certification B.V.)

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelezen het schriftelijke verzoek van de firma Deloitte & Touche Certification B.V. van 9 augustus 1999 om ingevolge paragraaf 1.5 van de circulaire van 14 juli 1999, kenmerk BPR99/U71885 (Strct. 1999, nr. 149), houdende voorschriften inzake de uitvoering van de verplichte periodieke controle van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (verder: de circulaire), aangewezen te worden als instelling die bevoegd is tot de uitvoering van de periodieke GBA-audit, en de bijlage, zijnde het rapport van de Stichting Raad voor Accreditatie van 22 juli 1999, Registratienummer N 002, waaruit blijkt dat genoemde firma aan de in paragraaf 1.5 en bijlage 2 van de circulaire gestelde criteria voor de bekwaamheid van de instellingen die GBA-audits uitvoeren en hun medewerkers voldoet;

Besluit:

Artikel 1

De firma Deloitte & Touche Certification B.V. wordt aangewezen als bevoegde audit-instelling tot uitvoering van de periodieke GBA-audit, als bedoeld in de circulaire.

Artikel 2

  • 1 Tot de uitvoering van het inhoudelijke deel respectievelijk het procesmatige deel van een audit, als bedoeld in hoofdstuk 2 respectievelijk hoofdstuk 3 van de circulaire, zijn de medewerkers van de firma Deloitte & Touche Certification B.V. bevoegd, die blijkens een toetsingsrapport van de Raad voor Accreditatie voldoen aan de in paragraaf 1.5 en bijlage 2 van de circulaire genoemde criteria.

  • 2 Een lijst met de namen van de in het eerste lid bedoelde medewerkers wordt periodiek door of namens de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid op een gepaste wijze aan de gemeentebesturen bekend gemaakt.

Artikel 3

De firma Deloitte & Touche Certification B.V. en de in artikel 2, eerste lid, bedoelde medewerkers, zijn verplicht de periodieke GBA-audit uit te voeren conform de bij of krachtens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de circulaire gegeven voorschiften.

Artikel 4

De firma Deloitte & Touche Certification B.V. verstrekt aan de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid spontaan en op verzoek tijdig de inlichtingen die van belang zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1999 en wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Den Haag, 30 augustus 1999

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina