Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund

Geldend van 15-09-1999 t/m heden

Besluit van 26 augustus 1999, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 1999, kenmerk TTW/IA-U-991702;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van het Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning van negenduizend gulden per jaar toegekend.

  • 2 Aan de leden van het Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning van vierduizend gulden per jaar toegekend.

  • 3 Indien de voorzitter of een lid van Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund niet gedurende het gehele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in het eerste, respectievelijk tweede lid, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 juni 1999.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 augustus 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de veertiende september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina