Regeling stimulering innovaties politiekorpsen

[Regeling vervallen per 26-05-2005.]
Geldend van 11-09-1999 t/m 25-05-2005

Regeling stimulering innovatie politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 7, tweede en derde lid, en 8, eerste lid, van de Wet overige BiZa-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-05-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. politiekorps: een regionaal politiekorps of het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 2

[Vervallen per 26-05-2005]

De minister stelt aan politiekorpsen ter bevordering van het innoverend vermogen een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor innovatieve projecten.

Artikel 3

[Vervallen per 26-05-2005]

Een innovatief project is een project dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. het heeft betrekking op de verhoging van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de taakuitvoering,

 • b. het levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de politiezorg en

 • c. het is een vernieuwend initiatief voor de Nederlandse politie dat valt binnen de kaders van jaarlijks door de minister vast te stellen thema’s.

Artikel 4

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De korpsbeheerder dient een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage schriftelijk in bij de minister ten minste vier weken voor aanvang van het project.

 • 2 De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting en een beschrijving van het project. In de beschrijving zijn in ieder geval opgenomen:

  • a. het doel van het project;

  • b. de wijze waarop het doel wordt gerealiseerd;

  • c. de startdatum en duur van het project;

  • d. eventuele samenwerking met andere politiekorpsen;

  • e. eventuele samenwerking met derden, niet zijnde politiekorpsen;

  • f. de te verwachten resultaten;

  • g. de wijze van evaluatie;

  • h. een kostenraming;

  • i. de inbreng van het politiekorps of derden in het project;

  • j. de gevraagde bijdrage.

Artikel 5

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Voor de uitvoering van deze regeling geldt een per begrotingsjaar door de minister vast te stellen subsidieplafond.

 • 2 De jaarlijks beschikbare gelden voor deze stimuleringsbijdrage worden verdeeld naar volgorde van indiening van aanvragen die voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 4, tweede lid.

 • 3 Aanvragen die worden ingediend nadat de jaarlijks beschikbare gelden zijn uitgeput, worden in het daaropvolgende begrotingsjaar in behandeling genomen.

Artikel 6

[Vervallen per 26-05-2005]

De stimuleringsbijdrage wordt toegekend onder de navolgende voorwaarden:

 • a. De minister en de andere politiekorpsen krijgen de beschikking over de kennis en ervaring die in het desbetreffende project is verzameld, respectievelijk is opgedaan;

 • b. Producten van het project worden maximaal tegen kostprijs ter beschikking gesteld aan de andere politiekorpsen;

 • c. Zonder schriftelijke toestemming van de minister zal geen commercieel gebruik gemaakt worden van de met behulp van een stimuleringsbijdrage ontwikkelde producten;

 • d. Op de producten wordt vermeld dat realisatie (mede) mogelijk gemaakt is door middel van een stimuleringsbijdrage van de directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • e. De kennis, de ervaringen en de producten van het project zijn openbaar. Zo mogelijk wordt hierover gepubliceerd in de nieuwsbrief Interface, het Algemeen Politieblad of in de reeks Politia Nova.

Artikel 7

[Vervallen per 26-05-2005]

De stimuleringsbijdrage wordt als voorschot worden verstrekt tot een maximum van 80% van de beschikbare stimuleringsbijdrage.

Artikel 8

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Binnen drie maanden na afloop van het project brengt de korpsbeheerder verslag uit aan de minister over het project. In dit verslag zijn ten minste opgenomen:

  • a. een inhoudelijke evaluatie van het innovatief project;

  • b. een financiële verantwoording van de besteding van de ontvangen stimuleringsbijdrage.

 • 2 De financiële verantwoording wordt vormgegeven conform het Besluit financiën regionale politiekorpsen. De ontvangst en besteding van de stimuleringsbijdrage worden op zichtbare wijze in de jaarrekening van het desbetreffende politiekorps opgenomen.

 • 3 Op basis van de jaarrekening vindt vaststelling van de stimuleringsbijdrage plaats onder verrekening van het betaalde voorschot.

Artikel 9

[Vervallen per 26-05-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 26-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering innovaties politiekorpsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 augustus 1999

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A. Peper

Terug naar begin van de pagina