Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (bij een vergunningaanvraag te verstrekken gegevens)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 31-10-1999 t/m 21-12-2009

Besluit van 24 augustus 1999, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren met betrekking tot de bij een vergunningaanvraag te verstrekken gegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 26 maart 1999, nr. CDJZ/491/1999, gedaan mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 4 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

Gelet op richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257/26);

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 1999, nr. W09.99.0146/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 augustus 1999, nr. CDJZ/WVW/1999-1251, uitgebracht mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 22-12-2009]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.]

Artikel II

[Vervallen per 22-12-2009]

Ten aanzien van aanvragen als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds waren ingediend blijft het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren zoals dat luidde onmiddellijk voor die datum van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 22-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 oktober 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 augustus 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven drieëntwintigste september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina