Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 5, 6, 10 en 13 van het Besluit milieusubsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volkshisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. beheerder:

op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Waterwet aangewezen overheidslichaam;

c. convenant:

bestuursovereenkomst inzake de versterking van de milieuwethandhaving in een provincie waaraan in ieder geval wordt deelgenomen door het college van gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie, de colleges van burgemeester en wethouders van ten minste vier vijfde van de gemeenten in de desbetreffende provincie, ten minste vier vijfde van de binnen de desbetreffende provincie werkzame beheerders en de minister;

d. servicepunt:

werkeenheid, bestaande uit daartoe aangewezen medewerkers, die ten minste tot taak heeft binnen een provincie of een deel daarvan ten behoeve van de milieuwethandhaving door de aan een convenant deelnemende partijen:

 • -

  handhavingsprocessen te faciliteren;

 • -

  informatieuitwisseling te faciliteren en te beheren;

 • -

  te fungeren als kenniscentrum.

Artikel 2

De minister kan aan de provincies subsidies verlenen voor het gedurende de periode vanaf 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2005 in stand houden van een of meer servicepunten.

Artikel 3

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2004 € 2.260.000,– en voor het jaar 2005 € 1.200.000,–.

Artikel 4

 • 1 Het maximale subsidiebedrag bedraagt per provincie het volgende percentage van het subsidieplafond:

  Groningen:

  5,00

  Friesland:

  7,50

  Drenthe:

  5,00

  Overijssel:

  7,50

  Flevoland:

  2,50

  Gelderland:

  14,06

  Utrecht:

  6,25

  NoordHolland:

  12,50

  Zuid-Holland:

  14,69

  Zeeland:

  5,00

  NoordBrabant:

  12,50

  Limburg:

  7,50
 • 2 De subsidie aan een provincie kan niet meer bedragen dan het bedrag dat door de provincie, de gemeenten en de beheerders tezamen beschikbaar wordt gesteld voor het in stand houden van het servicepunt of de servicepunten in de desbetreffende provincie in de in artikel 2 genoemde periode.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing op subsidie die wordt verleend voor het in stand houden van het Servicepunt Milieuwethandhaving Waddenzee.

Artikel 5

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening heeft betrekking op de periode te rekenen vanaf 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2005 of op een gedeelte van die periode.

 • 2 Uit de aanvraag moet blijken dat de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 4, tweede lid.

Artikel 6

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van het Besluit milieusubsidies is de subsidieontvanger verplicht ervoor te zorgen dat:

 • a. het servicepunt, dan wel de servicepunten, beschikt, respectievelijk beschikken, over een doelmatig kwaliteitszorgsysteem;

 • b. er in het kader van het servicepunt, dan wel de servicepunten, een netwerk tot stand komt en wordt onderhouden voor de uitwisseling van operationele handhavingsinformatie;

 • c. via het servicepunt, dan wel de servicepunten, met inachtneming van op landelijk niveau overeen te komen uitgangspunten informatie wordt verzameld over de milieuwethandhaving bij de meest milieurelevante bedrijven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 augustus 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina