Vaststelling formulieren alsmede vaststelling subsidieplafonds eerste tender E.E.T.-projecten 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 27-08-1999 t/m 31-12-2003

Vaststelling formulieren alsmede vaststelling subsidieplafonds eerste tender E.E.T.-projecten 2000

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode waarin verzoeken om pre-advies over voorstellen inzake niet-kiemprojecten moeten worden ingediend, wordt vastgesteld de periode van 15 september 1999 tot en met 15 november 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie die in die periode zijn ontvangen worden behandeld, wordt vastgesteld de periode van 3 januari 2000 tot en met 3 april 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie op grond van aanvragen, ontvangen in de in artikel 2 genoemde periode, bedraagt voor E.E.T.-kiemprojecten f 2 500 000,00, en voor andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten f 47 500 000,00.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 20 augustus 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina