Regeling criteria representativiteit WTG

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-09-2006

Regeling criteria representativiteit WTG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 3, tweede lid, en 23, vierde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Op grond van de artikelen 3 van de Wet tarieven gezondheidszorg kan een organisatie uitsluitend representatief worden verklaard, indien:

 • a. de leden van de organisatie van verzoeker zijn aangewezen als organen voor gezondheidszorg of daarmee gelijkgestelde voorzieningen of instellingen krachtens een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

 • b. de organisatie in beginsel een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Indien formeel van een andere rechtsbevoegdheid sprake is zal de organisatie materieel in grote lijnen van een zelfde opzet zijn als blijkens de hierna genoemde criteria van de vereniging wordt verlangd;

 • c. de besturende, beleidsvormende en beleidscontrolerende organen van de vereniging bij directe of getrapte verkiezingen door de leden worden gekozen en aan de ledenvergadering periodiek verantwoording afleggen;

 • d. de interne organisatie van de vereniging zodanig is dat de leden worden geïnformeerd omtrent de aangelegenheden die hun belangen betreffen, alsmede omtrent hetgeen ten aanzien daarvan door de organen van de vereniging is en zal worden verricht;

 • e. de statutaire doelstelling van de vereniging onder meer de behartiging van de belangen van de leden behelst;

 • f. de organisatie en de financiële draagkracht van de vereniging zodanig is dat een geregelde voortzetting van de werkzaamheden gewaarborgd is;

 • g. de organisatie een niet onbetekenend aantal leden heeft in de categorie van organen voor gezondheidszorg die zij beoogt te representeren;

 • h. de organisatie een ledental heeft in de categorie van organen voor gezondheidszorg die zij beoogt te representeren dat niet onbetekenend is in vergelijking met het aantal leden dat andere organisaties ieder dan wel gezamenlijk hebben in dezelfde categorie organen voor gezondheidszorg;

 • i. er een zekere waarborg is dat de organisatie in haar beleidsbepaling onafhankelijk is van enige andere organisatie; en

 • j. de leden van de organisatie, indien de organisatie de zorgverzekeraars betreft, genoegzaam duidelijk kunnen maken dat zij een substantiële positie op de verzekeringsmarkt innemen althans zullen kunnen innemen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Het verzoek om representatief te worden verklaard wordt schriftelijk ingediend bij de Minister van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Bij het verzoek, bedoeld in artikel 2, worden de volgende bescheiden overgelegd:

 • a. de statuten en het huishoudelijk reglement van verzoeker;

 • b. een door de accountant gewaarmerkt bewijs van het aantal bij verzoeker aangesloten leden;

 • c. een overzicht van de samenstelling van het algemeen (en indien aanwezig) dagelijks bestuur van verzoeker;

 • d. een volledig ingevuld en ondertekend formulier dat overeenkomt met het in de bijlage bij deze regeling opgestelde model waarbij de algemene ledenvergadering aangeeft het bestuur te machtigen tot het doen van de aanvraag voor representativiteit;

 • e. een beschrijving van de eventuele uitvoeringsorganisatie van verzoeker;

 • f. het correspondentie-adres van verzoeker.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

De Regeling criteria representativiteit wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling criteria representativiteit WTG.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage Model als genoemd in artikel 3, onderdeel d, van de Regeling criteria representativiteit WTG

[Vervallen per 01-10-2006]

Ledenvergadering...(naam vereniging)

van ...(datum)

Betreft: representatieve status van ...(naam vereniging)

BESLUIT:

De algemene ledenvergadering van bovenstaande vereniging machtigt het bestuur van de vereniging tot het aanvragen van representativiteit op grond van:

( )1Artikel 3, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg

( ) Artikel 23, derde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van ...(datum).

Voorzitter

Secretaris

 1. Aankruisen wat van toepassing is

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina