Instelling Interdepartementale Commissie voor Veiligheid en Rechtshandhaving

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 22-08-1999 t/m heden

Instelling Interdepartementale Commissie voor Veiligheid en Rechtshandhaving

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluiten:

Artikel 2

 • 1 De commissie is voorportaal van de Raad voor Justitie, Bestuur en Veiligheid voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van:

  • a. rechtshandhaving, met inbegrip van criminaliteit;

  • b. rechtspleging;

  • c. beheer van de politie;

  • d. integraal veiligheidsbeleid.

 • 2 De commissie kan overigens desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over onderwerpen van algemeen handhavingsbeleid.

Artikel 3

De commissie brengt de in artikel 2 bedoelde adviezen uit aan de Minister van Justitie en de Minister van Binnen-landse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

 • 1 Iedere minister wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Een minister zonder portefeuille kan een lid en een plaatsvervangend lid aanwijzen.

 • 2 De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemen ieder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3 Het secretariaat van de commissie berust bij het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk.

 • 4 De commissie kan haar werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 5

De commissie evalueert haar functioneren voor 1 januari 2003. Zij brengt het verslag van de evaluatie ter kennis van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 augustus 1999

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Naar boven