Wijzigingsbesluit Besluit goederenvervoer over de weg, enz. (vergemakkelijking van [...] het recht van vrije vestiging van vervoerders over de weg)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 03-11-1999 t/m 30-04-2009

Besluit van 6 augustus 1999, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer met betrekking tot wijzigingen in de regeling van de toegang tot het beroep van vervoerder over de weg en de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerders

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 april 1999, nr. CDJZ/WVW/1999–407, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 98/76/EG van de Raad van de Europese Unie van 1 oktober 1998 (PbEG L 277) tot wijziging van richtlijn nr. 96/26/EG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet goederenvervoer over de weg, en 9, vijfde lid, van de Wet personenvervoer;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juni 1999, nr. W09.99 0161/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 1999, CDJZ/WVW/1999–1038, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Vervallen per 01-05-2009]

Degene, die in het bezit is van een verklaring, vóór 1 oktober 1999 afgegeven overeenkomstig artikel 10 van richtlijn nr. 96/26/EG door een andere lidstaat, dan wel door een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voldoet aan de eis van vakbekwaamheid.

Artikel IV

[Vervallen per 01-05-2009]

Na de inwerkingtreding van artikel II berust de Regeling erkenning vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer op artikel 28a, vijfde lid, van het Besluit personenvervoer.

Artikel V

[Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit goederenvervoer over de we en het Besluit personenvervoer.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1999, met uitzondering van artikel II.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 augustus 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

A. H. Korthals

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina