Wijziging lijst vernietigbare archiefbescheiden OM, gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 09-02-2000 t/m 30-12-2004

Wijziging lijst vernietigbare archiefbescheiden OM, gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 13 augustus 1998 nr. arc-98.1949/3, nader advies van 11 januari 1999 nr. arc.-98.1949/5);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Te wijzigen de lijst van vernietigbare stukken op de parketten van het Openbaar Ministerie en de griffiën bij de gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken en kantongerechten (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Justitie en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21/30 januari 1936, 2e Afd. A. nr. 813/Afd. K.W. nr. 550, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Justitie van 11 maart 1991, nr. RAD/CD/A91.233/nr. HDORR 47639/891 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 64 van 3 april 1991)). De lijst wordt als volgt gewijzigd: de vernietigingstermijn van de categorie Stukken van niet-vervolging en van niet verder vervolgde strafzaken, vallend onder het onderdeel Vernietigbare stukken op de parketten van het Openbare Ministerie bij de Arrondissements-Rechtbanken, wordt gewijzigd van 25 jaar (na beslissing tot niet verdere vervolging) in 6 jaar, voor stukken met betrekking tot strafbare feiten waarop een geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan 3 jaar is gesteld, respectievelijk 18 jaar, voor stukken met betrekking tot strafbare feiten waarvoor een hogere strafdreiging geldt.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Archiefbescheiden, behorend tot de in artikel 1 genoemde categorie, die geacht worden van bijzonder politiek, cultureel, maatschappelijk of wetenschappelijk belang te zijn, worden uitgezonderd van vernietiging. Met het oog op eventueel in te stellen wetenschappelijk onderzoek wordt voorts per jaargang en voor elk voorkomend strafbaar feit één dossier uit de in artikel 1 genoemde categorie van vernietiging uitgesloten.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
De

Directeur Rechtspleging

,

J.A.A.A. Samson

Terug naar begin van de pagina