Vaststelling selectielijst Flora en fauna

Geldend van 11-11-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijst Flora en fauna

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 oktober 1998, nr. arc-98.2041/2),

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein ’flora en fauna’ over de periode 1945-1994, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de categorie Jacht (1.827), nummers 95, 96 en 97 van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Landbouw en Visserij en in de archieven van de onder dat Ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, nr. PAZ 400, Afdeling Post- en Archiefzaken d.d. 29 december 1966 en beschikking nr. 133349, Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming d.d. 3 februari 1967, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, nr. 98.814.RD d.d. 20 november 1998 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 22 van 2 februari 1999). Voorts wordt de lijst ingetrokken voor wat betreft archiefbescheiden binnen het beleidsterrein ’flora en fauna’.

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
namens deze,
De

Directeur Facilitaire Dienst

,

M.H. Wunderink

Terug naar begin van de pagina