Vaststelling selectielijst Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing (EZ)

Geldend van 11-11-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijst Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing (EZ)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 31 maart 1999, nr. arc-99.205/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken op het beleidsterrein ’brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing’ over de periode vanaf 1952, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze,
Het

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

R. Boelens

Terug naar begin van de pagina