Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (het onder de Wet [...] brengen van overheidspersoneel in de sector Politie)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-11-1999 t/m 31-12-2012

Besluit van 28 juli 1999, houdende wijziging van onder meer het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie in verband met het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van overheidspersoneel in de sector Politie, alsmede in verband met enige andere aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juni 1999, Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid, nr. EA99/U68566;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 juni 1999, No. W04.99.0267/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 1999, Directoraat-Generaal Openbare orde en Veiligheid, nr. EA99/74900;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie.]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.]

Artikel VI. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien de ambtenaar of gewezen ambtenaar een uitkering ontvangt krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, wordt deze uitkering voor de toepassing van de artikelen 96, 97 en 98 van het Besluit algemene rechtspositie politie aangemerkt als inkomsten in verband met arbeid.

Artikel VII. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998, met dien verstande dat artikel II, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 april 1997, artikel V, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 januari 1997, en artikel I, onderdeel B op 1 november 1999 in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 28 juli 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina