Vaststelling formulieren vrijstellingsregelingen Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-08-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling formulieren vrijstellingsregelingen Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling herbevolking varkens-houderijen Meststoffenwet en 4, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling waterschade Meststoffenwet 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als formulier, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen Meststoffenwet, wordt vastgesteld het formulier dat is opgenomen als bijlage I bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 28 juli 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina