Ontheffing Rijkswaterstaat Boswet

[Regeling vervallen per 01-12-2016.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-11-2016

Ontheffing Rijkswaterstaat Boswet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Boswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2016]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. wet:

Boswet;

b. samenwerkingsovereenkomst:

overeenkomst, gesloten op 26 oktober 1995 tussen de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. boscompensatie:

het planten van houtopstand naar aanleiding van een elders plaatsgevonden velling;

d. Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2016]

 • 2 Voor projecten die het tijdvak van drie jaren overschrijden en die niet langer duren dan tien jaren, wordt aan Rijkswaterstaat ontheffing verleend om binnen het tijdvak, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de wet, tot herbeplanting over te gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2016]

 • 1 Rijkswaterstaat verstrekt tenminste één maand voorafgaand aan een velling van een houtopstand aan Dienst Regelingen het formulier en de bijlagen behorende bij de samenwerkingsovereenkomst, waarin in ieder geval wordt vermeld:

  • a. de aard, hoeveelheid en plaatsbepaling van de houtopstand, die geveld wordt en die in het kader van de herplantplicht, bedoeld in artikel 3, van de wet zal worden herbeplant, en

  • b. de termijn waarbinnen Rijkswaterstaat verwacht te hebben voldaan aan de herplantplicht, bedoeld in artikel 3, van de wet.

 • 2 Rijkswaterstaat verstrekt jaarlijks vóór 15 mei aan Dienst Regelingen het formulier behorende bij de samenwerkingsovereenkomst met een overzicht van de plaatsgevonden vellingen, en van de wijze waarop en de termijnen waarbinnen, gelet op de duur van de betreffende projecten, herbeplanting zal geschieden, waarbij in ieder geval weergegeven wordt:

  • a. de aard, hoeveelheid en plaatsbepaling van de houtopstand die geveld is;

  • b. de aard, hoeveelheid en plaatsbepaling van de houtopstand waarmee voldaan is aan de herplantplicht en

  • c. de aard, hoeveelheid en plaatsbepaling van de houtopstand waarmee en de termijn waarbinnen nog zal worden voldaan aan de herplantplicht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2016]

 • 1 Aan Rijkswaterstaat wordt toestemming verleend om niet te voldoen aan de verplichting om tot herplant over te gaan op de plaats van velling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de wet.

 • 2 Aan de toestemming, bedoeld in het eerste lid, wordt als voorwaarde gesteld dat Rijkswaterstaat bij de bescheiden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aangeeft waar en wanneer de boscompensatie, zal plaatsvinden.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

’s-Gravenhage, 27 juli 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina