Regeling benoeming en vergoedingen Adviescommissie Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 06-08-1999 t/m 27-08-2004

Regeling benoeming en vergoedingen Adviescommissie Wet op de jeugdzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

In de Adviescommissie Wet op de jeugdzorg zijn benoemd:

a. tot voorzitter, tevens lid:

mw. drs. I. Günther;

b. tot lid:
  • prof. dr. P.A.H. van Lieshout;

  • prof. dr. J. M. A. Hermanns;

  • drs. W. Oosterom, RA

  • prof. Mr. P. Vlaardingerbroek;

  • J. Dijkstra;

  • mw. mr. J.W. Regouw-Vellinga.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De vergoeding voor de werkzaamheden van de Adviescommissie Wet op de jeugdzorg bedraagt per vergadering:

  • a. voor de voorzitter f 560,-;

  • b. voor de overige leden f 420,-.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 april 1999.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling benoeming en vergoedingen Adviescommissie Wet op de jeugdzorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.M. Vliegenthart

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina