Regeling bekostiging praktijkleren AOC

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 15-09-2007 t/m 31-07-2008

Regeling bekostiging praktijkleren AOC

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2.2.3, derde lid, en 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

in deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. wet:

Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. AOC:

agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de wet;

d. praktijkleren:

activiteiten gericht op het leren werken in de praktijk als onderdeel van de theorievorming, niet zijnde de beroepspraktijkvorming, bedoeld in artikel 7.2.8 van de wet;

e. beroepsopleidende leerweg:

leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onderdeel a, van de wet;

f. beroepsbegeleidende leerweg:

leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onderdeel b, van de wet;

g. verblijfsjaar:

de periode tussen de peildatum en de inschrijfdatum voor de beroepsopleidende of de beroepsbegeleidende leerweg.

§ 2. Bekostiging

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Binnen het raam van de door de begrotingswetgever voor het desbetreffende kalenderjaar beschikbaar gestelde middelen, stelt onze minister jaarlijks de omvang van het landelijk beschikbare budget voor praktijkleren vast.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Een AOC ontvangt per kalenderjaar een bijdrage voor het praktijkleren.

 • 2 De bijdrage voor een AOC per kalenderjaar wordt berekend door het budget, bedoeld in artikel 2, te delen door het totaal aantal ingeschreven deelnemers aan de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende leerweg van alle AOC’s gezamenlijk op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar en daarna te vermenigvuldigen met het aantal ingeschreven deelnemers aan de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg van een AOC op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag van een AOC voorziet in een afzonderlijke beoordeling van de kwaliteit van praktijkleren in het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 1.3.6. van de wet.

 • 2 Onverminderd het eerste lid geldt dat, indien een AOC een overeenkomst sluit met een aanbieder van praktijkleren, de aanbieder van praktijkleren dient te beschikken over een stelsel van kwaliteitszorg.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag van een AOC verantwoordt de besteding afzonderlijk in de jaarrekening, bedoeld in artikel 2.5.3 van de wet.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In afwijking van artikel 3, tweede lid, wordt de bijdrage voor de periode van 1 augustus 1999 tot en met 31 december 1999, voor de jaren 2000 en 2001 berekend overeenkomstig het tweede, derde onderscheidenlijk het vierde lid.

 • 2 De bijdrage voor een AOC voor de periode van 1 augustus 1999 tot en met 31 december 1999 wordt berekend door het budget, bedoeld in artikel 2, te delen door het totale aantal deelnemers aan de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende leerweg van alle AOC’s gezamenlijk, en daarna te vermenigvuldigen met het aantal ingeschreven deelnemers in het eerste verblijfsjaar van de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg van een AOC op 1 oktober 1998 en vervolgens te vermenigvuldigen met vijf twaalfde.

 • 3 De bijdrage voor het jaar 2000 wordt berekend door het budget, bedoeld in artikel 2, te delen door het totale aantal ingeschreven deelnemers aan de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende leerweg van alle AOC’s gezamenlijk op 1 oktober 1999, en daarna te vermenigvuldigen met het aantal ingeschreven deelnemers in het eerste verblijfsjaar en voor het tweede verblijfsjaar te rekenen vanaf 1 augustus 1999 van de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg van een AOC op 1 oktober 1999.

 • 4 De bijdrage voor het jaar 2001 wordt berekend door het budget, bedoeld in artikel 2, te delen door het totale aantal ingeschreven deelnemers aan de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende leerweg van alle AOC's gezamenlijk op 1 oktober 2000, en daarna te vermenigvuldigen met het aantal ingeschreven deelnemers in het eerste en tweede verblijfsjaar en voor de overige verblijfsjaren te rekenen vanaf 1 augustus 2000 van de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg van een AOC op 1 oktober 2000.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag van een AOC is verplicht voor de bijdrage ten behoeve van het uitvoeren van praktijkleren vóór 1 april 2000, 1 april 2001, onderscheidenlijk 1 april 2002 een onderwijsontwikkelingsplan op te stellen.

 • 2 De inhoud van een onderwijsontwikkelingsplan bestrijkt een periode van vier jaar.

 • 3 Een onderwijsontwikkelingsplan omvat ten minste:

  • a. een overzicht van de huidige activiteiten die op het terrein van praktijkleren worden verzorgd, uitgespitst naar afdeling, opleiding, niveau en verblijfsjaar;

  • b. een visie op praktijkleren waaronder de integratie van school- en praktijkleren, het afstemmen van praktijkleren op de behoeften van individuele leerlingen, het leren leren en leren samenwerken;

  • c. de voorgenomen ontwikkelingen en veranderingen, waaronder de voorgenomen overeenkomsten met aanbieders van praktijkleren;

  • d. de operationele aanpak van het praktijkleren en de voorgenomen ontwikkelingen en veranderingen op dit terrein;

  • e. per opleiding een financiële begroting.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De minister zal deze regeling in het jaar 2001 evalueren.

 • 2 Ten behoeve van de evaluatie verstrekken de AOC’s de minister alle door hem gevraagde informatie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging praktijkleren AOC.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 juli 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina