Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2012

Besluit van 17 juli 1999 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie voor de periode 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 mei 1999, nr. EA99/U68935, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 1999, nr. WO4.99.0263/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 juni 1999, nr. EA99/74118, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV. Extra periodieke verhoging

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het salaris van de ambtenaar, die op 1 februari 1999 is ingedeeld in één van de salarisschalen van bijlage I van het Besluit bezoldiging politie, wordt per 1 februari 1999 verhoogd tot het naast hogere bedrag in de schaal.

Artikel V. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdelen E en F, artikel II, onderdelen A, onder 1 en 2, en B, onder 1, E tot en met G, I en J, L en M, artikel III en artikel IV terugwerken tot en met 1 februari 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 17 juli 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven de tweede september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina